Zmieniamy się metodycznie

Bazując na naszej współpracy z nauczycielami, podjęliśmy decyzję o stworzeniu ekologicznego kwartalnika „MiniLO&Aniela”. Chcieliśmy edukować młode pokolenie ekologów. Idąc dalej, chcieliśmy połączyć naszą profesjonalną wiedzę firmy działającej w zakresie ochrony środowiska z doświadczeniem i wiedzą nauczycieli – stąd pomysł na Ogólnopolski Klub EkoEdukatora oraz wspólne spotkania na terenie całej Polski. My także chcemy się edukować i doskonalić. Dlatego też powołaliśmy Radę Metodyczną naszego kwartalnika.

 

Do grona Rady Metodycznej zaprosiliśmy doradców metodycznych, którzy wyróżniają się zaangażowaniem w swoje pracy, którzy mają chęć dzielenia się bogatym doświadczeniem z innymi oraz którzy chcą wziąć udział we współtworzeniu naszego pisma. Wszystko po to, żeby wspólnie dążyć do celu: edukowania młodych pokoleń ekologów, do rozwoju społeczeństwa odpowiedzialnego ekologicznie.

 

Do zadań doradcy metodycznego, zgodnie z prawem, należy w szczególności wspieranie nauczycieli oraz rad pedagogicznych m.in. w:

 

planowaniu i organizowaniu procesu dydaktycznego,

tworzeniu, doborze i adaptacji programów nauczania i materiałów dydaktycznych,

rozwijaniu umiejętności metodycznych oraz podejmowaniu działań innowacyjnych.

Zobacz Regulamin Rady Metodycznej czasopisma „MiniLO&Aniela” >>

 

Liczymy na to, że wspólnymi siłami będziemy poszukiwać efektywnych sposobów nauczania w zakresie ochrony środowiska, które umożliwiać będą uczniom jeszcze lepsze opanowanie treści. Chcemy jeszcze mocniej wspierać w wychowaniu i wykazywaniu postaw poszanowania środowiska naturalnego, szczególnie tego w najbliższym otoczeniu. Naszym celem jest rozwój czasopisma w kierunku metodycznego wykorzystywania w procesach dydaktyczno-wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych;

 

 

Do grona Rady Metodycznej wstąpiły:

Urszula Grygier – doradca metodyczny do spraw przyrody i biologii w Krakowie. Nauczycielka przyrody i biologii z uprawnieniami zarządzania oświatą, edukatorskimi, w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oligofrenopedagog. Autorka licznych artykułów w czasopismach o tematyce edukacyjnej oraz pozycji książkowych. Autorka podręczników i programów w tematyce edukacji przyrodniczej, współpracy nauczycieli i kształcenia integracyjnego. Ekspertka komisji ds. awansu nauczycieli oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także rzeczoznawca MEN w zakresie programów nauczania, podręczników i środków dydaktycznych.

 

Urszula Depczyk – doradca metodyczny w zakresie przyrody i biologii m. st. Warszawy. Nauczycielka biologii i przyrody. Autorka i recenzentka wielu publikacji metodycznych związanych z edukacją przyrodniczą i ekologiczną. Autorka obudowy metodycznej do cyklu nauczania biologii do nowej podstawy programowej. Ekspert do spraw podstawy programowej, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Beata Staniczek – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego na terenie Katowic. Nauczycielka dyplomowana z 27-letnim stażem pracy zawodowej w przedszkolu. Autorka m.in. innowacji „Rozwijanie aktywności i zdolności twórczych dzieci 5- i 6-letnich poprzez stosowanie technik Freineta”. Członek Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, wiceprzewodnicząca regionu Katowice. Założycielka Grupy Przedszkolnej Nauczycieli Przedszkoli PSAPCF z woj. śląskiego dla nauczycieli zainteresowanych technikami freinetowskimi z Katowic i okolicznych gmin. Propagatorka koncepcji C. Freineta poprzez organizowanie konferencji, spotkań oraz wizyt studyjnych odbywających się na terenie Katowic. Członek Centrum Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej działającego przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Nagrodzona indywidualną Nagrodą Marii Weryho-Radziwiłłowicz jako uznanie pracy w kolejnych dziewięciu edycjach Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży w Katowicach.

 

Teresa Rycerz-Rękas – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Lublinie. Kwalifikacje zawodowe zdobywała jednocześnie pracując i studiując, co w znacznym stopniu pomogło konfrontować teorię z praktyką i poszukiwać własnych dróg w edukacji. Posiada tytuł licencjata wychowania przedszkolnego UMCS, magistra pedagogiki UMCS. Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oraz studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy KUL.

2018-08-16T10:38:28+00:00 25 marca 2015|