SPRAWOZDANIE: OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 2022-01-25T07:15:18+00:00

SPRAWOZDANIE: OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Podstawę prawną regulującą sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania wynikających z tego opłat.

KTO POWINIEN ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA?

Sprawozdania zobowiązany jest składać przedsiębiorca, który:

  • wprowadza gazy i pyły do powietrza (m. in.: z silników spalinowych, kotłów, procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, chowu lub hodowli drobiu),
  • pobiera wodę podziemną i powierzchniową,
  • wprowadza ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe do wód lub do ziemi, w tym do wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych,
  • składuje odpady.

 

KIEDY I GDZIE NALEŻY WNIEŚĆ OPŁATY ORAZ ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE?

  • Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy oraz przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – do dnia 31 marca następnego roku.
  • Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji do urzędu marszałkowskiego. Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat począwszy od wykazów za 2016 rok.
  • Wyliczoną w zestawieniu opłatę należy wpłacić na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.
  • Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza 800 zł dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania zestawienia, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 2.

ZALEGŁOŚCI:

Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypadałby termin płatności.

KOSZTY:

Koszt przygotowania sprawozdania uzależniony jest od zakresu i rodzaju korzystania ze środowiska oraz od ilości lokalizacji.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

MASZ PYTANIA? CHCESZ ZAMÓWIĆ SPRAWOZDANIE?

Zadzwoń lub napisz:

Andrzej Milczarek, tel. 519 184 375andrzej.milczarek@projectzerowaste.pl

REGULAMIN korzystania z usługi przygotowania wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.