SPRAWOZDANIE: OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 2024-01-29T10:11:51+00:00

SPRAWOZDANIE: OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Czym jest raport za korzystanie ze środowiska?

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska, zwane również sprawozdaniem środowiskowym to dokument, który przedsiębiorcy i inne podmioty gospodarcze są zobowiązani do sporządzenia w celu monitorowania i deklarowania swojej działalności dotyczącej środowiska. Jest to istotny element procesu zarządzania środowiskowego i służy do oceny wpływu działalności na ekosystemy oraz przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

W Polsce raporty środowiskowe są regulowane przez dokumenty, takie jak Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach czy Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów. Organem odpowiedzialnym za monitorowanie i kontrolę raportów za korzystanie ze środowiska w Polsce jest Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS).

Przedsiębiorcy mają obowiązek dostarczenia odpowiednich informacji dotyczących swojej działalności, takich jak:

 • rodzaj i ilość emisji substancji,
 • rodzaj i ilość odpadów generowanych przez przedsiębiorstwo,
 • wszelkie działania podejmowane w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Podstawę prawną regulującą sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania wynikających z tego opłat.

Kto powinien złożyć sprawozdanie za korzystanie ze środowiska?

Obowiązek sporządzania sprawozdania za korzystanie ze środowiska dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które generują określone rodzaje oddziaływań na środowisko. Dotyczy to zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych firm działających w różnych sektorach gospodarki, takich jak przemysł, rolnictwo, energetyka czy transport. Istnieją również specjalne wytyczne dotyczące sprawozdawczości środowiskowej dla sektorów specyficznych, takich jak sektor chemiczny czy zajmujący się wydobyciem surowców.

Sprawozdania zobowiązany jest składać przedsiębiorca, który:

 • wprowadza gazy i pyły do powietrza (m. in.: z silników spalinowych, kotłów, procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, chowu lub hodowli drobiu),
 • pobiera wodę podziemną i powierzchniową,
 • wprowadza ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe do wód lub do ziemi, w tym do wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych,
 • składuje odpady.

Czy każdy przedsiębiorca musi składać raport za korzystanie ze środowiska?

Za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę środowiskową. Twoja działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje emisję różnych gazów lub pyłów do powietrza. Przykłady takich emisji mogą obejmować gazy lub pyły pochodzące z kotłowni, lub z procesów technologicznych, takich jak malowanie, lakierowanie, spawanie czy wędzenie. Dodatkowo emisje mogą pochodzić również ze spalania paliw w silnikach spalinowych oraz z przeładunku benzyn silnikowych, na przykład na stacjach paliw.

Innym przykładem, gdzie opłata środowiskowa może być wymagana, jest emisja gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień. Ponadto składowanie odpadów również może podlegać opłacie środowiskowej. W przypadku tych działań konieczne jest uwzględnienie opłaty środowiskowej w sprawozdaniu za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorcy powinni być świadomi, że prowadzenie takiej działalności może wiązać się z finansowymi konsekwencjami związanymi z opłatą środowiskową.

Do kiedy należy przygotować sprawozdanie środowiskowe?

Przedsiębiorcy w Polsce mają obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska raz w roku, określając swoje działania i oddziaływania na środowisko za poprzedni okres rozliczeniowy.

Terminy te są ściśle określone i powinny być przestrzegane, aby uniknąć ewentualnych kar lub sankcji. Wykaz za dany rok kalendarzowy, zawierający informacje dotyczące oddziaływań na środowisko, powinien zostać przygotowany i złożony do odpowiednich organów do dnia 31 marca następnego roku. Jest to kluczowy termin, który przedsiębiorcy powinni zapamiętać i przestrzegać. Wypełnienie i złożenie sprawozdania środowiskowego w ustalonym terminie jest nie tylko wymogiem prawno-administracyjnym, ale także pozwala na kompleksową ocenę i monitorowanie wpływu działalności na środowisko oraz podejmowanie ewentualnych działań korygujących.

W przypadku opóźnienia w złożeniu sprawozdania za korzystanie ze środowiska przedsiębiorca może być narażony na sankcje finansowe lub prawne. Dlatego zaleca się skrupulatne przestrzeganie tego terminu i odpowiednie planowanie działań w celu przygotowania sprawozdania środowiskowego na czas.

Kiedy i gdzie należy wnieść opłaty oraz złożyć sprawozdanie?

 • Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy oraz przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – do dnia 31 marca następnego roku.
 • Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji do urzędu marszałkowskiego. Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat począwszy od wykazów za 2016 rok.
 • Wyliczoną w zestawieniu opłatę należy wpłacić na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.
 • Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza 800 zł dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania zestawienia, za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 2.

Zaległości:

Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypadałby termin płatności.

Koszty:

Koszt przygotowania sprawozdania uzależniony jest od zakresu i rodzaju korzystania ze środowiska oraz od ilości lokalizacji.

Czy trzeba przygotować sprawozdanie, nawet gdy nie ma opłaty?

Nawet jeśli przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do opłat za korzystanie ze środowiska, wciąż jest wymagane sporządzenie sprawozdania środowiskowego. Nie zawsze będzie konieczność jego złożenia, jednak stworzenie i przechowywanie może być pomocne w razie kontroli. W celu monitorowania działań gospodarczych oraz ochrony środowiska, władze mogą wymagać raportowania od wszystkich podmiotów, niezależnie od wysokości generowanych opłat. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy przestrzegali przepisów w celu określenia, czy muszą przygotować sprawozdanie, nawet jeśli nie występują żadne opłaty za korzystanie ze środowiska.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

MASZ PYTANIA? CHCESZ ZAMÓWIĆ SPRAWOZDANIE?

Zadzwoń lub napisz:

Dział Doradztwa Środowiskowego

tel. (22) 27 58 814

e-mail: doradztwo@projectzerowaste.pl

 

*REGULAMIN korzystania z usługi przygotowania wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.