SPRAWOZDANIE O ODPADACH 2024-01-29T10:10:07+00:00

ROCZNE SPRAWOZDANIE O ODPADACH

Każdy posiadacz odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów. Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (np. wytwórca odpadów, prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów) jest również zobligowany do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, a następnie przekazania sprawozdania marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Kto powinien złożyć sprawozdanie o odpadach?

Zgodnie z brzmieniem art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, czyli wytwórcy odpadów oraz prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów,
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (z wyłączeniem prowadzącego odbierane odpadów komunalnych w zakresie zbierania odpadów i przetwarzania odpadów), który jest obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów i sporządzać sprawozdań o odpadach?

W tym akcie prawnym są również wskazane podmioty, których nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz sporządzania sprawozdań o odpadach. Na tej liście znajdują się między innymi wytwórcy odpadów komunalnych oraz odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeśli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów.

Zwolenia dotyczą również wytwórców będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu oraz osób fizycznych i wytwórców odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami oraz jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpadu na potrzeby własne.

Odnosi się to również do podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, ale też podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub wprowadzaniem na rynek pasz leczniczych lub produktów pośrednich oraz podmiotów wytwarzających rodzaje odpadów i ich ilości określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw klimatu.

Kiedy i gdzie należy złożyć sprawozdanie o odpadach?

Termin złożenia sprawozdania o odpadach mija 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności należy sporządzić i złożyć sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Zaległości:

Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz.

Koszty:

Koszt przygotowania sprawozdania uzależniony jest od zakresu i rodzaju korzystania ze środowiska oraz od ilości lokalizacji.

Jak złożyć sprawozdanie o odpadach? Jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania o odpadach?

Sprawozdanie o odpadach składa się drogą elektroniczną, za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO. Kary za niewywiązywanie się z obowiązku składania sprawozdania o odpadach są określone w art. 180a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przytoczonym przepisie wskazane jest, że grozi za to kara grzywny. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r., czyli Kodeks wykroczeń, jej wysokość może wynieść nawet 5000 złotych. Warto więc pamiętać o terminowym złożeniu sprawozdania o odpadach, aby uniknąć przykrych konsekwencji w postaci konieczności uiszczania kary pieniężnej.

Dlaczego warto zlecić przygotowanie sprawozdania rocznego BDO w Project Zero Waste?

Boisz się, że poprawne sporządzenie sprawozdania o odpadach to zadanie, które przerośnie Twoje możliwości? Postaw na pomoc ekspertów i skonsultuj się ze specjalistami w swoim fachu, którzy dysponują rozległą oraz stale aktualizowaną wiedzą na temat tworzenia sprawozdań z ochrony środowiska. Główne zalety współpracy z Project Zero Waste to:

  • kompleksowa obsługa w wykonaniu profesjonalistów sprawnie łączących teorię z nabytym w praktyce doświadczeniem,
  • gwarancja dotrzymania narzuconych terminów,
  • działania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, dzięki monitorowaniu pojawiających się zmian legislacyjnych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, aby spełnić wszystkie wymogi formalne!

 

Dział Doradztwa Środowiskowego,

tel. (22) 27 58 814

e-mail: doradztwo@projectzerowaste.pl

 

*REGULAMIN korzystania z usługi przygotowania zbiorczego zestawienia danych o odpadach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).