Główne problemy ochrony środowiska

Ochrona środowiska naturalnego i przyrody to nie tylko modny temat, ale i obowiązek spoczywający na barkach jednostek oraz całych społeczeństw. W dzisiejszych czasach, kiedy zmiany klimatyczne, wielorakie zanieczyszczenia, utrata różnorodności biologicznej i postępująca degradacja ekosystemów stają się coraz bardziej widoczne, konieczne jest skupienie jeszcze większej uwagi na głównych problemach ochrony środowiska.

Podstawowym składnikiem recepty na sukces w tym zakresie jest podjęcie natychmiastowego działania. Realizacja inicjatyw proekologicznych poprzez edukację oraz dokonywanie świadomych wyborów to wspólny wysiłek, który trzeba podjąć, jeśli ma się na względzie dobro naszej planety i przyszłość kolejnych pokoleń. Już teraz sprawdź charakterystykę najważniejszych problemów ochrony środowiska.

Jakie są główne problemy ochrony środowiska?

Problemy związane z ochroną środowiska mają różny zasięg. Niektóre z nich są o charakterze globalnym, natomiast inne dostrzega się w skali krajowej, czy też lokalnej. Jednak bez względu na zakres ich oddziaływania, warto mieć świadomość, że występują i stanowią realne zagrożenie.

Zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby

Jednym z problemów ochrony środowiska przyrodniczego są różnego typu zanieczyszczenia. Szkodliwe substancje dostają się do powietrza, wody i gleby głównie w wyniku działalności człowieka (m.in. transportu, przemysłu czy rolnictwa). W efekcie ludziom zagrażają choroby (w przypadku pogorszenia jakości powietrza są to zwłaszcza schorzenia układu oddechowego, natomiast skażenie wód może prowadzić chociażby do zatruć), ponadto następuje degradacja biosfery, a także dochodzi do zaburzenia prawidłowego rozwoju roślin.

Efekt cieplarniany

Kolejnym problemem, jaki dostrzega się w zakresie ochrony środowiska, jest efekt cieplarniany polegający na podwyższeniu temperatury planety przez gazy cieplarniane, które są obecne w jej atmosferze. Działalność ludzka nasilająca występowanie tego zjawiska to główna przyczyna tak zwanego globalnego ocieplenia, które prowadzi do zauważalnych w różnych rejonach świata zmian klimatycznych – huraganów, powodzi, pożarów lub suszy.

Dziura ozonowa

Problem ochrony środowiska naturalnego to także dziura ozonowa, czyli zjawisko występujące zwłaszcza na obszarach podbiegunowych, polegające na obniżeniu stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, wynikające przede wszystkim z emisji freonów (wykorzystywanych podczas produkcji aerozoli lub urządzeń chłodniczych). Przez to następuje zaburzenie równowagi ekosystemu, a do Ziemi dociera większa ilość promieniowania ultrafioletowego, które jest szkodliwe dla organizmów żywych.

Topnienie lodowców

Naszym wspólnym problemem środowiskowym jest również gwałtowne topnienie lodowców, które w głównej mierze wywołuje właśnie opisana wcześniej dziura ozonowa. Najważniejsze skutki ubytku masy pokrywy lodowej w pobliżu Antarktyki i Grenlandii to: podnoszenie poziomu wód w morzach i oceanach, częstsze powodzie oraz zalewanie terenów zamieszkiwanych przez ludzi, ograniczenie zasobów wody pitnej, a także zagrożenie dla różnych gatunków roślin i zwierząt.

Wyrąb lasów

Ponadto z każdym rokiem zmniejsza się powierzchnia lasów, co też uznaje się za spory problem środowiskowy. Wylesianie, zwane również deforestacją bierze się zwłaszcza z rosnącego zapotrzebowania na drewno, które w końcu jest podstawowym surowcem grzewczym oraz budowlanym. Co najgorsze, niekiedy to zjawisko ma nielegalny charakter, dlatego trudniej zapanować nad tym procederem, prowadzącym do wyginięcia wielu gatunków zwierząt i roślin występujących w leśnych siedliskach, czy też zaburzenia prawidłowego obiegu wody.

Kwaśne deszcze

Negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego mają również kwaśne deszcze. Czym one są? To opady atmosferyczne, które w kroplach zawierają zaabsorbowane gazy (tlenki azotu, dwutlenek siarki i inne) i mają pH niższe niż 5,6. Powstają głównie na obszarach przemysłowych oraz w okolicy wulkanów. Co ciekawe, takim określeniem może być nazwany nie tylko deszcz, ale też mgła lub opady śniegu.

Kryzys bioróżnorodności

Za duże ryzyko uznaje się ponadto występujący zarówno lokalnie, jak i globalnie kryzys bioróżnorodności, który jest kryzysem naszych czasów. Sprowadza się on do masowego wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt. Gwałtowne zmiany w strukturze oraz dotychczasowym funkcjonowaniu zbiorowisk biologicznych (flory i fauny) wpływają na cały ekosystem.

Wyczerpywanie zasobów naturalnych

Wśród głównych problemów środowiskowych wymienia się równocześnie postępujące wyczerpywanie się surowców naturalnych, prowadzące do nierówności społecznych i destabilizujących gospodarkę. Następuje wtedy nadmierne wykorzystanie zasobów przyrody w tempie szybszym niż ich naturalna zdolność do odnawiania się.

Problemy ekologiczne, z jakimi walczy współczesny świat – podsumowanie

Jak widać, zagrożeń dla ekosystemu nie brakuje. Przenikają się one, oddziałują na siebie i nasilają, jednak dobra wiadomość jest następująca – zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym coraz częściej wdrażane są różnorodne działania mające na celu rozwiązanie zaprezentowanych problemów z ochroną środowiska naturalnego. Przedsięwzięcia realizowane przez władze państwowe są uzupełniane aktywnościami podejmowanymi przez członków ekologicznych organizacji pozarządowych.

To wszystko idzie w parze z edukowaniem społeczeństwa, promującym zmianę dotychczasowych nawyków konsumenckich oraz podkreślającym konieczność dbania o środowisko. Ekologia musi stać się priorytetem! Informowanie i wskazywanie pożądanych wzorców powinno być kierowane do dzieci już od najmłodszych lat, ale też propagowane wśród osób dorosłych, aby przypominać im, jak należy postępować. Wiedząc, jakie są główne problemy ochrony środowiska, będziemy mogli skutecznie im zapobiegać, podążając drogą prowadzącą w kierunku zrównoważonego rozwoju!

2023-12-14T12:15:43+00:00 30 sierpnia 2023|