Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Sprawozdawczość Project Zero Waste 2024-05-20T12:08:45+00:00

SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Co to jest sprawozdanie środowiskowe?

Sprawozdania z ochrony środowiska to dokumenty składane w wyznaczonych terminach przez zobowiązane do tego podmioty. Zawierają one szczegółowe informacje (dane liczbowe i opisowe) dotyczące wpływu działalności danej organizacji na stan środowiska naturalnego we wskazanym przedziale czasowym. Regularnie sporządzane i dostarczane sprawozdania środowiskowe mają na celu raportowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie troski o środowisko, kształtowania świadomości ekologicznej, monitorowania emisji, zarządzania odpadami, jak również charakterystykę innych aspektów związanych z inwestowaniem w zrównoważony rozwój i ochroną naszej planety. Takie sprawozdania opracowuje się przede wszystkim po to, aby spełnić wymogi formalne, ale też, żeby zachować wysoki standard transparentności prowadzonej działalności gospodarczej oraz dać wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jakie sprawozdania muszą składać przedsiębiorcy?

Istnieje kilka rodzajów zbiorczych zestawień i sprawozdań środowiskowych, różniących się między sobą obszarem funkcjonowania firmy, jaki opisują. To podstawowa kategoryzacja pokazująca, że sprawozdawczość środowiskowa może dotyczyć na przykład:

 • korzystania ze środowiska,
 • emisji zanieczyszczeń,
 • wprowadzania do obrotu produktów opakowaniowych,
 • utylizacji zużytych baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
 • recyklingu,
 • czy gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

Widać więc, że wśród aktualnych obowiązków środowiskowych, jakie mają zarówno mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa, prawidłowo realizowana sprawozdawczość odgrywa kluczową rolę, stanowiąc sferę działalności, na którą trzeba zwrócić wyjątkową uwagę, aby teraz prowadząc swoją firmę nie zaszkodzić przyszłym pokoleniom.

Jakie sprawozdania wykonamy w ramach naszych usług?

Nasza specjalność to profesjonalna sprawozdawczość. Oferujemy fachowe wsparcie dotyczące prawidłowego przygotowywania i terminowego składania sprawozdań w zakresie ochrony środowiska. Ta pomoc odnosi się między innymi do:

 • rocznego sprawozdania o odpadach,
 • sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
 • sprawozdania za korzystanie ze środowiska,
 • raportu do KOBiZE,
 • sprawozdania o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach,
 • deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nasze główne atuty to: zdolność łączenia rozległej wiedzy teoretycznej z działaniem praktycznym, wieloletnie doświadczenie oraz śledzenie na bieżąco zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanych przez nas usług i nawiązania satysfakcjonującej dla obu stron współpracy, aby zyskać: bezpieczeństwo, oszczędność czasu, rzetelnie przygotowane sprawozdania z ochrony środowiska, pewność działania zgodnie z obowiązującym prawem oraz gwarancję uniknięcia kar za niedopełnienie na czas wymaganych formalności!

SPRAWOZDANIE O ODPADACH

Czyli zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w oparciu o Karty Przekazania Odpadu KPO (ewidencja uproszczona) oraz Karty Ewidencji Odpadu KEO…

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPAKOWAŃ

Od 17 lutego 2016 r.obowiązuje nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182)

SPRAWOZDANIE: OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Czyli wykaz zawierający informacje na temat korzystania ze środowiska wraz z wyliczeniem należnych opłat za ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej, ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi oraz za składowane odpady…

PRZYGOTOWANIE RAPORTU DO KOBIZE

Raport do KOBiZE zawiera szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja….

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Czyli sprawozdanie dotyczące przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zawiera informacje o ilościach wprowadzonego sprzętu, o osiągniętych poziomach zbierania, środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, wysokości wyliczonej opłaty produktowej oraz wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego….

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Czyli sprawozdanie dotyczące przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory. Zawiera informacje o ilościach wprowadzonych baterii i akumulatorów, o osiągniętych poziomach zbierania, środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, wysokości wyliczonej opłaty produktowej oraz wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów…

DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW DO CENTRALNEJ BAZY EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie starszych kotłów….

Sprawozdania z ochrony środowiska – kogo dotyczą i jakich formalności trzeba dopełnić?

Zastanawiasz się, czy w związku z biznesem, jaki prowadzisz, ciążą na Tobie obowiązki związane z rozliczeniami środowiskowymi? Wszystko zależy tutaj od specyfiki branży oraz charakteru i zakresu realizowanych na co dzień zadań. Wykaz podmiotów, które muszą składać sprawozdania z ochrony środowiska oraz wyliczenie osób, które są zwolnione z tego obowiązku, można znaleźć w obowiązujących aktualnie aktach normatywnych. Kompletna lista znajduje się w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 73 wskazuje, kto ma sporządzać roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Z kolei w art. 75 przedstawiono podmioty, które mają obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

A kogo nie dotyczy obowiązek opracowywania sprawozdań z ochrony środowiska? Z wymogu prowadzenia ewidencji odpadów są wyłączeni między innymi: wytwórcy odpadów komunalnych, wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, wytwórcy będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, a także wytwórcy odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Jak dobrze przygotować sprawozdania z ochrony środowiska?

Punkt wyjścia dla przedsiębiorstw stanowi zdefiniowanie zakresu oddziaływania na najbliższe otoczenie, zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie sprawozdawczości oraz wskazanie typu sprawozdań z ochrony środowiska, których konieczność przygotowania warunkuje rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Kolejny krok to skompletowanie niezbędnych danych oraz staranne uzupełnienie dokumentacji – podaje się tam informacje chociażby, takie jak: dane identyfikujące podmiot, którego dotyczy sprawozdanie, masa i rodzaj wywarzanych odpadów, czy stosowanych sposobach gospodarowania odpadami. Właściwe sporządzenie sprawozdań z ochrony środowiska nie jest najłatwiejszym zadaniem i dla laików może być zbyt skomplikowane, dlatego warto wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z pomocy oferowanej przez ekspertów w tej dziedzinie.

Co zyskasz zamawiając przygotowanie sprawozdania w Project Zero Waste?

 • pewność prawidłowego sporządzenia sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 • oszczędność czasu, który trzeba poświęcić na zapoznanie się  z przepisami wykonawczymi,
 • wywiązanie się z ciążącego na firmie obowiązku sprawozdawczego w zakresie ochrony środowiska,
 • brak kar i mandatów za niedopełnienie formalności.