Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Sprawozdawczość 2023-06-05T10:42:10+00:00

NASZA SPECJALNOŚĆ – TO SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

SPRAWOZDANIE O ODPADACH

Czyli zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w oparciu o Karty Przekazania Odpadu KPO (ewidencja uproszczona) oraz Karty Ewidencji Odpadu KEO…

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPAKOWAŃ

Od 17 lutego 2016 r.obowiązuje nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182)

SPRAWOZDANIE: OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Czyli wykaz zawierający informacje na temat korzystania ze środowiska wraz z wyliczeniem należnych opłat za ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej, ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi oraz za składowane odpady…

PRZYGOTOWANIE RAPORTU DO KOBIZE

Raport do KOBiZE zawiera szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja….

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Czyli sprawozdanie dotyczące przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zawiera informacje o ilościach wprowadzonego sprzętu, o osiągniętych poziomach zbierania, środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, wysokości wyliczonej opłaty produktowej oraz wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego….

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Czyli sprawozdanie dotyczące przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory. Zawiera informacje o ilościach wprowadzonych baterii i akumulatorów, o osiągniętych poziomach zbierania, środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, wysokości wyliczonej opłaty produktowej oraz wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów…

DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW DO CENTRALNEJ BAZY EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie starszych kotłów….

ZAMÓW PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA, A ZYSKASZ:

 

– pewność prawidłowego sporządzenia sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

– oszczędność czasu, który trzeba poświęcić na zapoznanie się  z przepisami wykonawczymi,

– wywiązanie się z ciążącego na firmie obowiązku sprawozdawczego w zakresie ochrony środowiska,

– brak kar i mandatów za niedopełnienie formalności.