BDO 2023-05-04T11:39:52+00:00

RERESTRACJA DO BAZY BDO

BDO – Rejestr firm wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Co to jest rejestr BDO?

Rejestr BDO to wykaz stanowiący pierwszy element Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 roku, a prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez marszałków województw, którzy w określonych sytuacjach dokonują wpisu na wniosek albo z urzędu. Główny cel rejestru BDO to gromadzenie informacji o odpadach oraz zapewnianie elektronicznej realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Brak wywiązania się z obowiązku rejestracji do bazy BDO niesie za sobą nieprzyjemne konsekwencje, między innymi w postaci dotkliwych kar finansowych. Rejestr jest narzędziem informatycznym, które gromadzi informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Ma za zadanie służyć nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom. W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie ma już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

Jak uzyskać wpis do Rejestru BDO?

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa. Posiadacze odpadów, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach, zostaną wpisani do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) czyli:

 • rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz
 • rejestrze wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu przez właściwego marszałka województwa. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.

Ile kosztuje wpis do rejestru BDO?

Opłata rejestrowa dla:
1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł;

Opłata roczna dla:
1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Rejestracja do bazy BDO jest obowiązkowa dla podmiotów wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – są oni wpisywani do rejestru na wniosek, który składa się do właściwego marszałka województwa. Natomiast wpis do rejestru BDO z urzędu następuje w przypadku: posiadacza odpadów, który pozyskał odpowiednie pozwolenie (zintegrowane, na wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów) oraz podmiotów, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych albo podmiotów, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów. Warto pamiętać, że w przypadku rejestracji do bazy BDO nie ma znaczenia wielkość firmy, tylko charakter i zakres prowadzonej przez nią działalności. Natomiast sama rejestracja do bazy BDO powinna nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem działalności objętej obowiązkiem dokonania wpisu – później trzeba pamiętać o konieczności poinformowania o każdorazowej zmianie danych zawartych w rejestrze za pomocą elektronicznego formularza aktualizacyjnego (w terminie 30 dni od wystąpienia zgłaszanej zmiany).

Kto nie musi mieć wpisu w BDO?

W przytoczonym powyżej akcie normatywnym wskazane są również podmioty, dla których rejestracja do bazy BDO nie jest obligatoryjna. Na tej liście znajdują się: osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, ale też podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, co określane jest jako nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów (zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach). Ponadto wpisowi do rejestru BDO nie podlegają także transportujący wytworzone przez siebie odpady oraz wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja do bazy BDO powinna rozpocząć się od złożenia za pośrednictwem strony internetowej przy użyciu elektronicznego formularza wniosku zawierającego wszelkie niezbędne informacje, wcześniej trzeba się oczywiście zalogować w systemie. Przed uzupełnieniem tego dokumentu należy przeanalizować prowadzoną działalność, aby wskazać odpowiednie działy i obszary aktywności. Do wniosku dołącza się również niezbędne załączniki (między innymi kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej – w przypadku mikroprzedsiębiorców jest to 100 zł, a u podmiotów niebędących mikroprzedsiębiorcami wynosi ona 300 złotych). W następnej kolejności ta dokumentacja jest weryfikowana pod kątem tego, czy nie zawiera ewentualnych braków formalnych. Jeśli nie zostaną stwierdzone jakieś nieprawidłowości, marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru BDO niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku – jednocześnie konkretnemu podmiotowi nadawany jest indywidualny numer rejestrowy, o czym należy go poinformować oraz tworzone jest indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Rejestr BDO i związane z nim obowiązki

Specjaliści firmy Project Zero Waste Sp. z o.o. na bieżąco czuwają nad zmianami zachodzącymi w przepisach prawnych i przedsiębiorstwie klienta. Zapewnia profesjonalną pomoc we wpisaniu firmy do rejestru – Bazy Danych o Odpadach (BDO), aktualizacji danych dotyczących zmian zachodzących w firmie, a także zapewnieniu bezpieczeństwa związanego z terminowym wypełnianiem obowiązków i przestrzeganiem przepisów prawa związanych z gospodarowaniem odpadami.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami została uruchomiona 24 stycznia 2018 roku i dotyczy między innymi:

 • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzających baterie i akumulatory,
 • wprowadzających pojazdy,
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty, m.in.: opony, oleje smarowe, itp.

Każdy podmiot zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach, otrzymuje indywidualny dziewięciocyfrowy numer rejestrowy, który od momentu nadania, umieszcza się na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Za brak numeru rejestrowego BDO na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów grożą wysokie kary: od 5 000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Rejestr podmiotów wiąże się z dwiema opłatami. Są to opłata rejestrowa oraz opłata roczna, które uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa.

W ramach współpracy firma Project Zero Waste oferuje:

Przygotowanie wniosku o wpis do rejestru:

 • Wszystkie podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie powinny były uzyskać wpis w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru to jest do 24 lipca 2018 roku.
 • Na złożenie wniosku każdy z podmiotów, zobowiązanych do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami otrzymał 30 dni.

Aktualizację wniosku do rejestru BDO:

 • Jeżeli w przedsiębiorstwie zaszły jakiekolwiek zmiany związane z prowadzoną działalnością w zakresie gospodarki odpadami np. wytwarzane są dodatkowe odpady (kody odpadów), które nie zostały zgłoszone we wniosku o wpis do rejestru, należy ująć to we wniosku aktualizacyjnym. Czas przewidziany na złożenie wniosku wynosi 30 dni.

Wykreślenie z rejestru BDO:

 • W momencie zakończenia działalności firmy, a tym samym działalności związanej z gospodarką odpadami, zaistniały fakt należy również zgłosić w Bazie Danych o Odpadach. Służy do tego wniosek o wykreślenie z rejestru.

Powyższych terminów i obowiązków w imieniu klienta może dopilnować Project Zero Waste. Usługa dotycząca administrowaniu kontem BDO, dotyczy m.in. przygotowania wniosku o wpis do rejestru bądź jego aktualizacji, a także terminowego uiszczenia opłaty w imieniu klienta.

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) podmioty będące:

 • wprowadzającym sprzęt,
 • autoryzowanym przedstawicielem,
 • zbierającym zużyty sprzęt,
 • prowadzącym zakład przetwarzania,
 • prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,
 • organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

były obowiązane złożyć do 28 lutego 2018 r. wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierającego w szczególności informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688). Oznacza to, że podmioty te musiały zaktualizować dane zawarte w nowym rejestrze podziałem na 6 grup sprzętu, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. (do 31 grudnia 2017 r. obowiązywał podział na 10 grup sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Natomiast podmioty działające w zakresie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które rozpoczynają swoją działalność, czyli nie były wpisane do rejestru prowadzonego przez GIOŚ, od dnia utworzenia nowego rejestru do 31 grudnia 2018 r., były zobowiązane przesłać do GIOŚ kopię wniosku o wpis do rejestru (składanego do marszałka województwa) sporządzonego w formie pisemnej.

Chcesz wiedzieć więcej na temat BDO i obowiązkowym wpisie do rejestru: 

Mariusz Szabłowski
Opiekun Projektu

 (22) 27 58 814

doradztwo@projectzerowaste.pl

 mariusz.szablowski@projectzerowaste.pl