Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23 listopada 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r.  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Z pełnym tekstem nowelizacji można zapoznać się na stronie Dziennika Ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2151.

Nowelizacja wprowadza zmiany do następujących ustaw:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648) (dalej ustawa o odpadach),
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1850),
 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289),
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114),
 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893),
 • ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403 oraz z 2020 r. poz. 2361),
 • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695, 875 i 2361).

Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji zawiera one przepisy w celu dokonania całkowitej transpozycji przepisów unijnych dyrektyw pakietu odpadowego i ma przyczyniać się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nowelizacja wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej ustawa o opakowaniach), które będą rzutowały na rozliczenie obowiązków wprowadzającego produkty w opakowaniach (również jeśli rozliczenie to następuje poprzez organizacje odzysku opakowań):

 • z tekstu ustawy o opakowaniach zostały usunięte wszelkie odniesienia do „odzysku odpadów opakowaniowych”, tym samym nie będzie już obowiązku zapewniania „odzysku opakowań razem”,
 • nowelizacja wprowadziła art. 20 ust. 6 do ustawy o opakowaniach będący delegacją dla Ministra właściwego do spraw klimatu do określenia, w drodze rozporządzenia, rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r., które to poziomy wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć, biorąc pod uwagę potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych. Obecnie rozporządzenie jest na ścieżce legislacyjnej, którą można śledzić pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353208/katalog/12828767#12828767 . Rozporządzenie to przewiduje stopniowe zwiększanie poziomów recyklingu na poszczególnych frakcjach opakowań wprowadzanych na rynek już od 2022 r. Spodziewane przyjęcie rozporządzenia ma nastąpić w grudniu,
 • Do ustawy o odpadach dodano art. 22a. mówiący m.in., że w ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzający produkty do obrotu na terytorium kraju, którzy realizują obowiązki samodzielnie, albo podmioty realizujące w ich imieniu obowiązki (…) udostępniają publicznie informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami (…), a także wprowadzono szereg zapisów dookreślających zasadę i działanie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

UWAGA! Nie jest znana jeszcze ostateczna treść przytoczonego wyżej rozporządzenia określającego poziomy recyklingu dla opakowań od roku 2022. O wejściu w życie rozporządzenia i wpływie nowelizacji na wiążącą nas umowę będziemy informować Państwa niezwłocznie.

Pozostałe, wybrane zmiany wprowadzone nowelizacją:

 • modyfikacja lub dodanie nowych definicji m.in.: bioodpadów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów komunalnych,
 • dodanie rozdziału 2a do ustawy o odpadach – Zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • dodanie warunku dla procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
 • zmiany w procedurze wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • dodanie rozdziału 6a do ustawy o odpadach dotyczącego odpadów budowlano-rozbiórkowych.

Ustawa, co do zasady, powinna wejść w życie, z dniem 1 stycznia 2022 r.

ECMMDM 2024-05-16T08:32:10+00:00 1 grudnia 2021|