DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW DO CENTRALNEJ BAZY EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) ECMMDM 2024-05-21T07:47:22+00:00

DEKLARACJA DO CENTRALNEJ BAZY EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Od 1 lipca 2021 ruszyły przepisy dotyczące źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego nałożył obowiązek na właścicieli i zarządców, którzy w swoich budynkach mają urządzenia emisyjne.

Stworzona została Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dzięki której możliwe jest opracowanie strategii i polityk mających na celu poprawę efektywności energetycznej sektora budownictwa oraz osiągnięcie celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Czym jest deklaracja do CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie starszych kotłów.

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to ankieta, w której zawarte są wszelkie dane o tym, jakie źródła ciepła i spalania paliw i mocy do 1 MW znajdują się w budynku. Niezależnie czy jest to budynek usługowy, blok czy dom jednorodzinny złożenia deklaracji wymagają takie urządzenia, jak: kotły gazowe, kominki, piece kaflowe, pomy ciepła, kuchnie węglowe, kozy, elektryczne ogrzewanie, kolektory słoneczne i wiele więcej.

W deklaracji powinny znaleźć się najważniejsze dane, które pozwolą na sporządzenie stosownej dokumentacji:

  • adres miejsca zamieszkania właściciela lub adres siedziby,
  • adres nieruchomości, w której eksploatowane jest źródło ciepła lub spalania paliw,
  • liczba urządzeń eksploatowanych na terenie nieruchomości oraz ich przeznaczenie,
  • informacja o wykorzystywanych paliwach w wymienionych urządzeniach,
  • dane kontaktowe właściciela lub zarządcy.

Kogo dotyczy deklaracja?

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczy głównie właścicieli i zarządców budynków. Właściciele budynków, zarówno prywatni, jak i instytucjonalni, są odpowiedzialni za dostarczenie danych dotyczących zużycia energii, źródeł ciepła, systemów wentylacyjnych i innych czynników wpływających na emisję gazów cieplarnianych. Deklaracja CEEB umożliwia gromadzenie tych informacji i tworzenie spójnej bazy danych.

Deklaracja ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu budynków na zmiany klimatyczne oraz promowanie działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dane zgromadzone w CEEB pozwalają na ocenę efektywności energetycznej budynków, identyfikację obszarów wymagających ulepszeń oraz monitorowanie postępów w zakresie redukcji emisji CO2.

Kiedy składam deklarację?

Wypełnienie deklaracji CEEB jest istotne zarówno z perspektywy ochrony środowiska, jak i z punktu widzenia ekonomicznego. Efektywność energetyczna budynków prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych, poprawy komfortu użytkowników oraz zwiększenia wartości nieruchomości.

Ustawowy termin składania deklaracji dla obecnie posiadanych źródeł ciepła miną 30 czerwca 2022 roku. Właściciele oraz zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek złożyć dokumenty dotyczące każdej instalacji. Osoby, które z jakiegoś powodu deklaracji tej nie złożyły, powinny w trybie natychmiastowym tego dokonać. W innych przypadkach deklaracje należy złożyć:

  • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia.

W jakiej formie możemy złożyć deklarację?

Procedura składania deklaracji odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na dedykowanej platformie internetowej oraz w urzędach znajdujących się w miastach i gminach. Jest on udostępniony przez odpowiednie organy lub instytucje odpowiedzialne za prowadzenie CEEB. Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można złożyć:

  • w formie elektronicznej,
  • w formie papierowej.

W przypadku chęci wypełnienia wniosku ręcznie należy go wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć w odpowiednim urzędzie miasta, lub gminy.

Sankcje

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Organem wykonawczym jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

MASZ PYTANIA? CHCESZ ZAMÓWIĆ SPRAWOZDANIE?

Zadzwoń lub napisz:

Dział Doradztwa Środowiskowego

*Regulamin

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.