SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO Project Zero Waste 2024-01-29T10:14:25+00:00

BATERIE I AKUMULATORY – SPRAWOZDANIE

Sprawozdawczość jest istotnym narzędziem monitorowania, kontroli i regulacji działań związanych z tymi produktami, a także służy zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz ochronie środowiska i zdrowia publicznego.

Składanie sprawozdań o bateriach i akumulatorach umożliwia władzom, organom regulacyjnym i innym zainteresowanym stronom śledzenie przepływu tych materiałów, ocenę postępów w recyklingu i unieszkodliwianiu oraz podejmowanie odpowiednich działań mających na celu zwiększenie efektywności i zrównoważenia w zarządzaniu bateriami i akumulatorami.

Jakich podmiotów dotyczy sprawozdawczość?

Sprawozdawczość dotycząca baterii i akumulatorów ma zastosowanie do różnych podmiotów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Obowiązek spisywania sprawozdań w zakresie baterii i akumulatorów ciąży na:

 • podmiotach wprowadzających na rynek baterie i akumulatory,
 • podmiotach, które zbierają zużyte akumulatory i baterie,
 • zakładach, które zajmują się przetwarzaniem baterii i akumulatorów,
 • sprzedawcy detaliczni.

Podmioty, które mają obowiązek składania sprawozdań dotyczących wprowadzania na rynek baterii i akumulatorów, obejmują te, które wprowadzają te produkty do obiegu. Dotyczy to zarówno podmiotów, które montują baterie i akumulatory w sprzęcie lub pojazdach, jak i tych, które wprowadzają je na terytorium kraju po raz pierwszy. Przedsiębiorca, który importuje lub nabywa baterie i akumulatory w ramach działalności gospodarczej, również ma obowiązek sprawozdawczy.

Jakiego rodzaju baterii i akumulatorów dotyczy sprawozdawczość?

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, sprawozdawczość odnosi się do wszystkich baterii i akumulatorów, które są produkowane i wprowadzane na rynek. Nie ma znaczenia, jakiej są wagi, pojemności, ani kształtu.

Prawie wszystkie podlegają sprawozdaniu o bateriach i akumulatorach. Zgodnie z prawem, przedsiębiorstwa oraz producenci i importerzy baterii i akumulatorów mają obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczącej tych produktów. Sprawozdawczość obejmuje raportowanie różnych aspektów związanych z bateriami i akumulatorami, takich jak ilość wprowadzonych do obrotu, ilość zużytych, zbieranych do recyklingu oraz ilość zutylizowanych baterii i akumulatorów.

Jakiego rodzaju baterii i akumulatorów używanych sprawozdawczość nie dotyczy?

Od tej ustawy istnieją jednak pewne wyjątki. Nie wszystkie produkowane baterie i akumulatory podlegają sprawozdawczości. Są to:

 • akumulatory i baterie oraz urządzenia je zawierające, które należą do podstawowej ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, takie jak broń, amunicja i sprzęt wojenny,

Wyjątek: nie dotyczy to militariów, które nie są przeznaczone dla celów wojskowych.

 • urządzenia, które zostały stworzone w celach wysyłki w kosmos.

Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory do obrotu

 1. Organizacja oraz finansowanie zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwienia zużytych baterii i akumulatorów.
 2. Właściwe oznakowanie akumulatorów i baterii symbolem selektywnego zbierania.
 3. Umieszczanie numeru rejestrowego na wszelkich dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami.
 4. Zapewnienie odbiór od użytkownika końcowego (sprzedawca, konsument) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia, jednak w liczbie nie więcej niż zakupiona przez użytkownika.
 5. Poinformowanie użytkowników końcowych o możliwych miejscach oraz możliwościach zwrotu baterii i akumulatorów.
 6. Podpisanie umowy z podmiotem zbierającym zużyte baterie i akumulatory oraz podmiotem, który prowadzi przetwarzanie zużytych urządzeń.
 7. Prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów.
 8. Osiągania rocznych poziomów zbierania baterii i akumulatorów w wysokości 45% (od 2016 roku), a w przypadku ich nieosiągnięcia, wnieść opłatę.
 9. Finansować publiczne kampanie edukacyjne (kwota ta wynosi 3 grosze za każdy 1 kilogram wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów).
 10. Do 15 marca każdego roku złożyć sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy o:
  1. ilości baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu,
  2. osiągniętym poziomie zebrania akumulatorów i baterii,
  3. przetworzeniu zużytych baterii i akumulatorów
  4. wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

Finansowania kampanii edukacyjnych nie dotyczy podmiotów, które nie przekroczyły ilości 333,34 kg wprowadzonych do obrotu akumulatorów i baterii w danym roku. Kwota finansowania wynosi wtedy 10 zł i nie jest konieczna do opłacania. Wszystkie obowiązki, które przynależą do podmiotu wprowadzającego do obrotu baterie i akumulatory mogą zostać oddane, podmiotowi pośredniczącemu, na podstawie umowy.

Podmiot pośredniczący może przejąć obowiązki takie jak: sprawozdawczość, rozliczanie opłat, przeprowadzanie kampanii edukacyjnych, zawieranie umów z zakładami przetwarzania lub punktami zbiorów oraz organizowania tych procesów.

Obowiązki prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużyte akumulatory

Przedsiębiorstwa prowadzące zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniego gospodarowania tymi niebezpiecznymi odpadami. Poprzez skuteczne przetwarzanie, recykling i unieszkodliwianie, te firmy wspierają ochronę środowiska i zdrowie publiczne. Ich obowiązki mają istotne znaczenie dla skutecznej gospodarki odpadami oraz długoterminowej zrównoważonej przyszłości.

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem zużytych baterii i akumulatorów jest składanie corocznych sprawozdań, zawierających informacje dotyczące zebranej masy tych odpadów. Termin na złożenie sprawozdania o bateriach i akumulatorach to 15 marca każdego roku kalendarzowego. To istotna procedura, umożliwiająca monitorowanie ilości zebranych baterii i akumulatorów oraz zapewnienie odpowiedniej kontroli nad gospodarką tymi przedmiotami.

Przedsiębiorcy zajmujący się przetwarzaniem zużytych baterii i akumulatorów mają również obowiązek prowadzenia i przechowywania ewidencji przez okres pięciu lat. Okres ten liczy się od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy ewidencja. Wewnątrz ewidencji należy uwzględnić informacje dotyczące masy zebranych i przetworzonych towarów, wraz z danymi dotyczącymi konkretnych dostawców baterii i akumulatorów, z którymi przedsiębiorstwo ma zawartą umowę. Prowadzenie precyzyjnej ewidencji ma kluczowe znaczenie dla monitorowania ilości przetwarzanych odpadów oraz zapewnienia odpowiedniej dokumentacji zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

W ramach obowiązków zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów należy również wydawanie zaświadczeń zawierających informacje dotyczące odebranych baterii i akumulatorów. Te zaświadczenia są udzielane podmiotom wprowadzającym te części do obrotu. Wydanie takiego zaświadczenia powinno nastąpić najpóźniej do 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy. Zaświadczenia te stanowią ważny dokument, potwierdzający legalność i odpowiednie przetwarzanie zużytych baterii i akumulatorów przez zakłady przetwarzania. To istotny krok w zapewnieniu przejrzystości i kontrolowaniu przepływu tych substancji na rynku, zgodnie z przepisami regulującymi gospodarkę odpadami.

Obowiązki sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych (opłata depozytowa)

Chcąc wprowadzać do obrotu jako sprzedawca detaliczny baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe należy:

 • pobierać od kupującego opłatę depozytową w każdej sytuacji, w której kupujący nie przekazał podmiotowi zużytych baterii i akumulatorów. Obowiązek pobierania opłaty dotyczy sytuacji sprzedaży detalicznej,
 • składać sprawozdanie o bateriach i akumulatorach, a w szczególności o wysokości pobranej od kupujących opłaty depozytowej,
 • przekazywać nieodebrane wpłaty depozytowe na rachunek bankowy Urzędu Marszałka Województwa do 15 marca następnego roku kalendarzowego.

Przestrzeganie tych obowiązków jest niezbędne dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu depozytowego, który promuje zwrot i recykling zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Działania takie przyczyniają się do ochrony środowiska i minimalizacji negatywnego wpływu tych produktów na zdrowie publiczne.

Odpowiedzialność karna

W przypadku niedopełnienia obowiązków prowadzenia ewidencji opadów lub prowadzenie jej w sposób niezgodny z prawem sprawa trafia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który może nałożyć grzywnę na taki podmiot. Karze grzywny do 10 000 zł podlegają również podmioty, które w niewłaściwy sposób zbierają, składują oraz przetwarzają baterie i akumulatory. Podstawą prawną do wymierzenia kary jest Rozdział 13. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. W celu zapewnienia zgodności z przepisami i ochrony środowiska, ważne jest przestrzeganie obowiązków dotyczących ewidencji i właściwego postępowania z bateriami i akumulatorami

Zakres naszej usługi

 • roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
 • roczne sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,
 • roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów z którymi wprowadzający ma zawartą umowę.

Kiedy i gdzie należy złożyć sprawozdanie o bateriach i akumulatorach

 • Sprawozdanie składane jest za pośrednictwem BDO w dziale sprawozdawczości o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami.
 • Sprawozdanie powinno być złożone do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Koszty

Koszt przygotowania sprawozdań uzależniony jest od zakresu i rodzaju korzystania ze środowiska oraz od ilości lokalizacji.

 

Więcej informacji:

Dział Doradztwa Środowiskowego,

tel. (22) 27 58 814

e-mail: doradztwo@projectzerowaste.pl

*REGULAMIN korzystania z usługi

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.