Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

508 877 234
kontakt@projectzerowaste.pl

Wnioski 2023-11-23T07:01:24+00:00

WNIOSKI:

WNIOSEK O POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Podstawa prawna:

art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

Kogo dotyczy:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania:

1) odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg rocznie, lub
2) odpadów innych niż niebezpieczne o masie powyżej 5000 Mg rocznie

w wyniku eksploatacji instalacji.

Zawiera dane m. in. o:

 • rodzajach odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • sposobach zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • dalszym sposobie gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • miejscu i sposobie oraz rodzaju magazynowanych odpadów

WNIOSEK ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Podstawa prawna:

art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Zawiera dane m. in. o:

 • oznaczeniu prowadzącego instalację, jego adresie zamieszkania lub siedziby;
 • adresie zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czasie funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkości i rodzajach emisji;
 • opisie stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informacji, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu.

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

Zawiera dane m. in. o:

 • oznaczeniu rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Kto powinien uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emitowane są do powietrza gazy lub pyły, z wyłączeniem instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

Ww. rozporządzenie określa, że pozwolenie nie jest wymagane w przypadku:

 • instalacji określonych w załączniku do rozporządzenia;
 • instalacji innych niż określone w załączniku do rozporządzenia, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów), w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
  • żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) lub wartościami odniesienia (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu),
  • instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata;
 • instalacji innych niż określone w powyższych dwóch punktach, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów), w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu).

 

Zaznacza się, że jeżeli instalacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, może ona wymagać zgłoszenia – wymaga to weryfikacji z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546).

Pełna informacja na temat wniosku.

Regulamin