Racjonalne gospodarowanie odpadami

Aktualnie podejmowanie rozmaitych działań na rzecz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej uznaje się za stały element naszej codzienności. Dlaczego tak się dzieje? Nikogo nie powinno to dziwić, ponieważ człowiek w dużym stopniu przyczynia się do degradacji ekosystemu, dlatego jednocześnie musi robić wszystko, co w jego mocy, żeby w jak najszerszym zakresie ograniczyć występowanie negatywnych konsekwencji działań, które realizuje. To obowiązek jednostek, grup ludzi, jak i całych społeczeństw.

Centralne miejsce w debacie o zrównoważonym rozwoju w kraju i na świecie zajmuje kwestia racjonalnego gospodarowania odpadami. Już teraz przekonaj się, co warto wiedzieć na temat takiego podejścia oraz korzyści, jakie z niego wynikają!

Na czym polega racjonalna gospodarka odpadami?

W celu dokładnego zrozumienia, czym jest gospodarowanie odpadami warto poznać legalną definicję tego pojęcia, którą można znaleźć w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z informacjami, jakie są zawarte w drugim rozdziale tego aktu prawnego, skupiającym się na objaśnieniu określeń ustawowych, jest to zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Racjonalność, która odgrywa tu pierwszoplanową rolę, rozumie się jako postępowanie, które jest: efektywne, dające pożądane wyniki, przemyślane, oparte na logicznym rozumowaniu i wnikliwej analizie, rozważne, rozsądne oraz mające swoje uzasadnienie.

Jak zaplanować gospodarowanie odpadami?

Proces gospodarowania odpadami, aby mógł zostać uznany za racjonalny, trzeba organizować z zastosowaniem środków służących ochronie środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Tego typu działanie nie może być zestawem przypadkowych, nieprzemyślanych aktywności, a zaplanowanym z wyprzedzeniem przedsięwzięciem, w ramach którego każdy aspekt ma zostać zapięty na przysłowiowy ostatni guzik. Reguły te mają zastosowanie bez względu na skalę działalności – sprawdzają się zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na płaszczyźnie lokalnej (na terenie poszczególnych regionów, województw, powiatów, gmin oraz pojedynczych gospodarstw domowych). Żeby osiągnąć wspomniany efekt, korzysta się z różnych narzędzi i procedur.

Prawidłowe, a więc racjonalne gospodarowanie odpadami rozpoczyna się w naszych domach, przedsiębiorstwach, miejscach pracy, obiektach użyteczności publicznych, czy punktach usługowych, gdzie musi mieć miejsce świadoma segregacja wytwarzanych odpadów, czyli wrzucanie ich do specjalnie oznaczonych pojemników na surowce wtórne. Jakich zasad trzeba się trzymać w tym zakresie? Podstawowym celem jest tutaj doprowadzenie do takiej sytuacji, w której składowanych będzie jak najmniej odpadów, trzeba więc zapobiegać powstawaniu zbyt dużej ich ilości. Priorytet stanowi zatem stosowanie się do obowiązujących norm prawnych, recykling, utylizacja, właściwe zarządzanie odpadami niebezpiecznymi, korzystanie z potencjału drzemiącego w rozwoju technologicznym, wdrażanie zaawansowanych praktyk logistycznych, jak również edukowanie i informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z racjonalnego gospodarowania odpadami oraz sposobach segregacji i właściwego postępowania z odpadami różnego typu.

Sprawdź >> Konsulting środowiskowy od Project Zero Waste

Jakie są korzyści z racjonalnego gospodarowania odpadami?

Kierowanie się zasadami odpowiedzialnego, racjonalnego gospodarowania odpadami to pozytywna, godna naśladowania postawa, w której drzemie olbrzymi potencjał, dlatego trzeba z niego korzystać, wykorzystując go w jak najszerszym zakresie. Główne korzyści, jakie zauważa się w tym zakresie, to:

  • zmniejszenie ilości odpadów zalegających na wysypiskach i obniżenie kosztów związanych z obsługą tych miejsc,
  • możliwość ponownego zastosowania surowców wtórnych,
  • ograniczenie stopnia degradacji środowiska naturalnego (fauny i flory),
  • oszczędność energii i środków finansowych potrzebnych do wyprodukowania nowych produktów,
  • zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi,
  • zachowanie bioróżnorodności biologicznej,
  • zrównoważony rozwój społeczeństwa,
  • tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze racjonalnego gospodarowania odpadami,
  • zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa bez szkodzenia przyszłym pokoleniom.

Wpływ edukacji ekologicznej i rosnącej świadomości społecznej na gospodarkę odpadami

Do osiągnięcia stanu zrównoważonego rozwoju, opartego między innymi na racjonalnej gospodarce odpadami, można dotrzeć poprzez edukację realizowaną już u najmłodszych uczniów oraz kontynuowaną później wśród osób dorosłych, którym cały czas warto przypominać o tym, jak ważna jest ekologia. Kształtowanie wśród ludzi pożądanych postaw przyjmowanych względem środowiska naturalnego oraz wzmacnianie poczucia społecznej świadomości to konieczność.

Zdając sobie sprawę z tego, jak wielopłaszczyznowe, negatywne rezultaty przyniósłby brak racjonalnego gospodarowania odpadami, można trafniej dobierać działania realizowane w zakresie ochrony środowiska zarówno przez jednostki, jak i mniejsze lub większe grupy ludzi. Odpowiednie podejście do kwestii zarządzania odpadami oraz minimalizowania ich produkcji to obowiązek każdego z nas. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw i odpowiedzialności za to, co będzie, gwarantuje lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Na liście podstawowych, długoterminowych korzyści, które z tego wynikają, umieszcza się punkty takie jak: ochrona przyrody, zachowywanie równowagi między ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi potrzebami społeczeństw, poprawa ogólnego stanu zdrowia i poprawa jakości życia ludzi, a także oszczędność finansowa.

Wniosek z tego prosty – jeśli racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi zaistnieje w ludzkiej świadomości, a teoretyczna wiedza na ten temat będzie konsekwentnie wprowadzana w życie, być może uda się rozwiązać albo przynajmniej w pewnym stopniu ograniczyć problem w postaci wytwarzania coraz większej ilości odpadów. Jest to o tyle ważne, że tylko bazując na informacjach pochodzących ze sprawdzonych i godnych zaufania źródeł, możliwe okaże się projektowanie efektywnych systemów zarządzania odpadami.

Sprawdź >> Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

2024-03-26T11:54:51+00:00 25 sierpnia 2023|