PRZYGOTOWANIE RAPORTU DO KOBIZE 2023-11-17T09:47:07+00:00

RAPORT DO KOBIZE

Co to jest KOBiZE?

KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) to instytucja odpowiedzialna za gromadzenie danych i informacji dotyczących emisji zanieczyszczeń oraz generowania raportów środowiskowych w Polsce. Jest to ważne narzędzie monitorowania i kontrolowania oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko. Raport KOBiZE stanowi istotny element w systemie monitorowania emisji i działań proekologicznych w kraju.

Raport do KOBiZE – kto musi go złożyć?

Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Ośrodek został powołany do życia ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, która nakłada obowiązek sporządzania i wprowadzania raportu przez podmioty korzystające ze środowiska. Dane wprowadza się za pośrednictwem serwisu internetowego, poprzez rejestrację i utworzenie indywidualnego konta.

Raport zobowiązany jest składać przedsiębiorca, który:

  • posiada samochody służbowe bądź inne maszyny posiadające silniki spalinowe (np. wózki widłowe, kosiarki spalinowe, itp.),
  • posiada kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym służące do ogrzewania m.in. hal produkcyjnych, biur, sklepów,
  • posiada piece piekarnicze, wędzarnicze, itp.
  • posiada klimatyzatory,
  • zajmuje się klejeniem, malowaniem, lakierowaniem, spawaniem itp.

Zarówno duże korporacje, jak i mniejsze przedsiębiorstwa mogą podlegać temu obowiązkowi, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i generowanych emisji.

Do kiedy i gdzie złożyć raport do KOBiZE?

Termin składania raportu KOBiZE zależy od konkretnych wymagań i harmonogramu przyjętego przez instytucję. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć raport roczny do końca lutego każdego roku, który odnosi się do poprzedniego roku kalendarzowego. Przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami oraz terminami wyznaczonymi przez KOBiZE, aby skutecznie dostarczyć wymagane informacje.

Zaległości:

Przedsiębiorca, który nie składał raportów zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz.

Koszty:

Koszt przygotowania raportu, a także utworzenie konta w Krajowej bazie uzależnione są od zakresu i rodzaju korzystania ze środowiska oraz od ilości lokalizacji.

Jak przygotować raport do Krajowej bazy KOBiZE?

Przygotowany raport KOBiZE wymaga dokładnego zbierania i dokumentowania danych dotyczących emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwo. Istotne informacje dotyczą m.in. rodzaju i ilości emitowanych substancji, metod pomiarowych, wyników badań i analiz, a także planowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Przedsiębiorcy powinni stosować się do wytycznych i formularzy udostępnionych przez KOBiZE oraz starannie wypełniać wymagane pola, dostarczając rzetelne i precyzyjne dane.

Jak wprowadzić raport do Krajowej bazy?

Wprowadzenie raportu do Krajowej bazy KOBiZE odbywa się poprzez platformę internetową udostępnioną przez instytucję. Przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w systemie, wypełnić formularze raportowe zgodnie z wytycznymi i załączyć niezbędne dokumenty. Warto pamiętać, że raporty muszą również zostać przesłane do marszałka województwa do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Samo wygenerowanie dokumentu nie jest jednoznaczne z ich przesłaniem, a każdy przedsiębiorstwa, zobowiązany jest zrobić to we własnym zakresie. Ważne jest, aby upewnić się, że wszelkie wymagane informacje są kompleksowe, poprawne i aktualne.

KOBiZE — kary za niezłożenie raportu

Niezłożony raport KOBiZE lub złożony po upływie wyznaczonego terminu nie skutkuje nałożeniem kar finansowych na przedsiębiorcę. Choć kar nie ma, obowiązek ten powinien zostać dopełniony. W razie kontroli Inspektorat Ochrony Środowiska może nakazać złożenie takiego raportu w zarządzeniach pokontrolnych. Dopiero niewypełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kar.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji