Pozwolenie zintegrowane — co to jest?

Pozwolenie zintegrowane to termin, który coraz częściej pojawia się w kontekście procesów regulacyjnych związanych z ochroną środowiska. Jest to istotny element współczesnej polityki ekologicznej, mający na celu efektywną kontrolę i koordynację działań przedsiębiorstw, które wpływają na środowisko. Warto zrozumieć, co to jest pozwolenie zintegrowane oraz jakie korzyści i obowiązki wynikają z jego uzyskania.

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Działalność przemysłowa rządzi się swoimi prawami. Aby móc ją legalnie prowadzić, potrzebna do tego celu jest odpowiednia licencja, która wprowadzona została do prawa unijnego dyrektywą Rady nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 roku (IPPC), którą później zastąpiła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku, w sprawie emisji przemysłowych, zwana także Dyrektywą IED.

Pozwolenie zintegrowane jest licencją, która określa, w jaki sposób dany sektor przemysłowy może korzystać ze środowiska naturalnego, również w aspektach, które nie są przedmiotem regulacji pozwoleń sektorowych (np. emisja hałasu, zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem i inne). Każde przedsiębiorstwo, które chce w sposób zgodny z prawem użytkować środowisko podczas prowadzenia produkcji czy hodowli, która może powodować znaczne zanieczyszczenie, powinno niezwłocznie wystąpić o udzielenie takiego pozwolenia.

Kiedy jest wymagane posiadanie pozwolenia zintegrowanego?

Wiedząc już, czym jest pozwolenie zintegrowane, warto zastanowić się, kiedy będzie ono niezbędne. Na początek trzeba zaznaczyć, że wydawane jest ono dla konkretnej instalacji, a nie dla całego zakładu. Prawo ochrony środowiska (dalej: „p.o.ś.”) określa instalacje, jako stacjonarne urządzenie techniczne lub zestaw takich urządzeń, które są powiązane technologicznie i należą do zakładu oraz budowle, które nie są urządzeniami, ale ich użytkowanie i eksploatacja również może powodować emisje. Pozwolenie zintegrowane wydawane jest w przypadku instalacji:

  • za pomocą których wytwarzana jest energia i paliwa,
  • służących do chowu, uboju oraz hodowli zwierząt,
  • wykorzystywanych do produkcji i obróbki metali,
  • w przemyśle mineralnym, a więc związanych z przetwarzaniem surowców skalnych,
  • w przemyśle chemicznym, wykorzystywanych do produkcji nawozów, pestycydów, tworzyw sztucznych itd.,
  • służących odzyskowi, składowaniu i utylizacji odpadów,
  • wykorzystywanych do produkcji papieru, płyt pilśniowych, czy wiórowych.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Tak, jak w większości przypadków, aby uzyskać pozwolenie zintegrowane konieczne jest złożenie wniosku. Zrobić to można wtedy, kiedy jesteśmy prowadzącymi instalacje, zarządzającymi poszczególnymi jej elementami lub kiedy dopiero przymierzamy się do inwestycji w nią. Wydać je może odpowiedni organ, który odpowiada za ochronę środowiska i w większości przypadków będzie to starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu.

Inaczej jest w przypadku działalności, które mogą w znaczącym stopniu oddziaływać na środowisko – dla nich niezbędne będzie skierowanie się do marszałka województwa. Natomiast jeśli instalacja znajduje się na obszarach zamkniętych, takich jak tereny kolejowe, wojskowe, lotniska oraz porty – organem wydającym pozwolenie będzie regionalna dyrekcja ochrony środowiska.

Sprawdź >> Rejestracja do systemu BDO

Kiedy pozwolenie zintegrowane nie jest wymagane?

Instalacje, a zwłaszcza ich elementy, mogą być wykorzystywane bez konieczności uzyskiwania licencji, jeśli służą one wyłącznie celom rozwoju, badań, lub przeprowadzania testów nowych produktów bądź procesów technologicznych. W takich przypadkach nie nakłada się na nie obowiązku posiadania tego specjalnego zezwolenia. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą swobodnie prowadzić działalność badawczo-rozwojową oraz testować innowacyjne rozwiązania bez zbędnych formalności związanych z pozwoleniem zintegrowanym. Ta elastyczność pozwala na sprawną eksplorację i wprowadzanie nowych technologii bez dodatkowego obciążenia administracyjnego.

Jak wygląda proces wydania pozwolenia zintegrowanego?

Sporządzenie raportu początkowego stanowi pierwszy krok w procesie uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Obejmuje to analizę potencjalnego zanieczyszczenia terenu zakładu. Warto zauważyć, że nie zawsze jest to obligatoryjny krok, a jedynie w przypadkach, gdy istnieje realne ryzyko zanieczyszczenia. Autor wniosku powinien podjąć decyzję na podstawie tej analizy i dołączyć raport, jeśli jest to konieczne. W zakresie tworzenia raportu brak jest ściśle określonych wytycznych co do autora czy charakteru dokumentu, pozostawiając to osobom z określoną wiedzą.

Kolejnym etapem jest sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z wymaganiami Prawa ochrony środowiska. Wprowadzone dodatkowe wymagania formalne, jakie powinien spełniać taki wniosek, są szczegółowo opisane w art. 208 p.o.ś. Wniosek musi spełnić zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne kryteria, aby został rozpatrzony.

Warunkiem koniecznym jest również wniesienie opłaty rejestracyjnej, traktowanej jako opłata za określone czynności organu administracji. Brak jej wniesienia skutkuje koniecznością wyznaczenia terminu na jej uregulowanie. Nieterminowe opłacenie skutkuje wydaniem postanowienia o zwrocie podania, na które przysługuje zażalenie. Ostatni etap to złożenie wniosku do organu właściwego, co obejmuje dwie kopie dokumentu oraz zapis w postaci elektronicznej na odpowiednich nośnikach danych. Proces ten jest kluczowy dla uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a jego skrupulatne przestrzeganie gwarantuje prawidłowy przebieg procedury.

Jak długo wnioskujący musi czekać na wydanie pozwolenia zintegrowane?

Zgodnie z przepisami, organ administracji ma 6 miesięcy na wydanie decyzji dotyczącej pozwolenia zintegrowanego. Warto jednak zaznaczyć, że do tego terminu nie wlicza się kilku czynności. Przede wszystkim, czas potrzebny na ewentualne uzupełnienia wniosku nie jest wliczany w okres oczekiwania. Dodatkowo okres zawieszenia postępowania oraz opóźnień, który nie jest wynikiem działań organu administracji, również nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu tego terminu.

Potrzebujesz konsultacji w zakresie ochrony środowiska? Zapraszamy na konsulting środowiskowy do Project Zero Waste!

Project Zero Waste 2024-03-26T11:57:44+00:00 25 stycznia 2024|