ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – MODELEM ROZWOJU CYWILIZACJI

Propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju zajmuje się m.in. Fundacja Sendzimira. Swoje istnienie zawdzięcza Tadeuszowi Sendzimirowi, polskiemu inżynierowi, innowatorowi i jednemu z najwybitniejszych wynalazców technologii i maszyn hutniczych.

Ostatnią wolą Tadeusza Sendzimira było założenie fundacji promującej ideę zrównoważonego rozwoju w Polsce. Uważał, że jedyną rozsądną drogą do zagwarantowania właściwego poziomu życia jego rodaków jest integrowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych dla wprowadzenia zasad sprawiedliwości społecznej. Spełnieniem tej woli zajął się syn Tadeusza Sendzimira – Jan, który do dziś aktywnie uczestniczy w działaniach Fundacji. Od 1998 r. Fundacja Sendzimira propaguje i wspiera różnorodne inicjatywy lokalne i ogólnopolskie, których celem jest poprawa jakości życia ludzi, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnego poziomu wykorzystywania danych nam zasobów naturalnych.

JAK NARODZIŁA SIĘ IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?

Powstała w latach 80-tych XX w. w odpowiedzi na zagrożenia, które społeczność międzynarodowa zaczęła obserwować na całym świecie tj. zanieczyszczenie środowiska,
nadmierne eksploatowanie zasobów naturalnych, zmiany klimatyczne, spadek różnorodności biologicznej, ale także powiększające się ubóstwo i pogłębiające się
nierówności społeczne. Za ich przyczyny uważa się m.in. szybki wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych, rosnące uprzemysłowienie, nieodpowiedzialne wzorce
konsumpcyjne. Aby temu przeciwdziałać, w 1987 r. Sekretarz Generalny ONZ powołał Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, której przewodniczyła Norweżka
Gro Harlem Brundtland. Wynikiem prac komisji był raport „Nasza Wspólna Przyszłość”, w którym zaprezentowano koncepcję zrównoważonego rozwoju. Działalność komisji
przyczyniła się do zwołania przez ONZ, Szczytu Ziemi w 1992 r. w Rio de Janeiro pod hasłem „Środowisko i Rozwój”, podczas którego przedstawiciele państw członkowskich
ONZ podpisali dokumenty określające podstawowe zasady w polityce społecznogospodarczej, zakładające uwzględnianie ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju. W 1997 r. idea ta została wpisana do polskiej Konstytucji. Mniej więcej w tym samym czasie, umocniła się na arenie międzynarodowej koncepcja odpowiedzialnego
biznesu, która jest odpowiedzią sektora prywatnego na wyzwania zrównoważonego rozwoju. Choć wydawać by się mogło, że ta idea odnosi się głównie do systemów na
poziomie makro – państw, wspólnot międzynarodowych, gospodarek, ma on też swój lokalny wymiar, opisany w tzw. Agendzie 21, która wskazuje, że każdy z nas poprzez
swoje codzienne działania ma wpływ na stan środowiska, w jakim żyjemy.

Autor: Lucyna Seretny

2018-07-19T12:11:55+00:00 9 marca 2014|