Podejście do pojęcia ryzyka w kontekście nowej edycji normy ISO 14001

Niedawno światło dzienne ujrzał projekt nowego wydania normy ISO 14001:2015. Co prawda do momentu powstania ostatecznej wersji dokonywane będą jeszcze dalsze korekty, jednak logotypy IAF i PCAjuż teraz można uznać, że kolejny, kluczowy etap prac został sfinalizowany. ISO 14001 jest wciąż najpopularniejszą normą w zakresie systemów zarządzania środowiskowego, w związku z czym wielu użytkowników i organizacji związanych z tematyką ekologicznego zarządzania stara się trzymać rękę na pulsie i wykazuje duże zainteresowanie postępem prac nowelizacyjnych.

Nową edycję ISO 14001 dostosowano do zunifikowanego układu przyjętego dla wszystkich norm systemowych, który obejmuje wspólną strukturę oraz terminologię. Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy podejścia do pojęcia ryzyka, które postrzegane jest nie tylko w kontekście potencjalnych zagrożeń, ale również i szans (w odniesieniu do aspektów, do wymagań prawnych i innych oraz kontekstu i oczekiwań stron zainteresowanych) a także uwzględnienia ich przy planowaniu auditów wewnętrznych oraz wykonywaniu przeglądów systemu.

ISO 14001Zgodnie z normą, pojęcie „ryzyka” rozumie się jako wpływ niepewności na cele. Z jednej strony zaakcentowany jest związek ryzyka z celami organizacji, a z drugiej podkreśla się, że na ich realizację ma wpływ wiele zmiennych warunków. Wspomniana niepewność jest postrzegana jako stan (także częściowy) braku informacji co do zrozumienia lub wiedzy o zdarzeniu, jego konsekwencjach lub prawdopodobieństwie wystąpienia. Ryzyko jest zwykle charakteryzowane przez odniesienie do potencjalnych “zdarzeń” i “konsekwencji”, lub jako kombinacja powyższych. Nowa edycja ISO 14001 kładzie nacisk na zarządzanie ryzykiem i wykorzystywanie szans, w tym monitoring czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na system zarządzania oraz identyfikację potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron.

Według prognoz, na jesieni bieżącego roku można się spodziewać publikacji nowej normy czemu będzie towarzyszyło rozpoczęcie 3-letniego okresu przejściowego. W związku z powyższym już w tej chwili warto się zastanowić jakie zmiany czekają Państwa organizację i funkcjonujący w niej system zarządzania a niekiedy rozważyć także poddanie się procesowi certyfikacji.

Jedną z wiodących na krajowym rynku jednostek certyfikujących system zarządzania środowiskowego według wymagań ISO 14001 jest Centrum Certyfikacji Jakości, będące częścią Wojskowej Akademii Technicznej. CCJ posiada akredytację PCA w zakresie certyfikacji ISO 14001 czego efektem było wydanie już kilkuset certyfikatów w tym zakresie. Certyfikaty te posiadają znak IAF MLA, potwierdzający ich uznawalność również poza granicami Polski. Oprócz prowadzenia auditów systemu zarządzania środowiskowego oraz weryfikacji EMAS, CCJ organizuje również szkolenia w tym zakresie, współpracując przy tym z doświadczonymi auditorami i rekomendowanymi specjalistami.

Więcej informacji na temat certyfikacji według wymagań ISO 14001 znajdą Państwo pod adresem: https://ccj.wat.edu.pl/Certyfikacja/ISO_14001.html

Centrum Certyfikacji Jakości    Wojskowa Akademia Techniczna

2018-07-25T13:55:22+00:00 14 września 2015|