Odniesienia do systemu EMAS w polskim prawie środowiskowym

System EMAS (czyli Europejski system ekozarządzania i auditu) jest coraz częściej traktowany jako alternatywa dla normy ISO 14001 i jednocześnie najwyższy standard w dziedzinie zarządzania środowiskowego. Zgodnie z założeniami, EMAS ma pomóc organizacji w optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych, doskonaleniu jej działalności środowiskowej oraz kształtowaniu jej ekologicznego wizerunku. Warto również wspomnieć, że wdrożenie tego systemu stanowi formę gwarancji pełnej zgodności z prawem w zakresie ochrony środowiska.

W polskim prawie środowiskowym możemy znaleźć coraz więcej odniesień do treści Rozporządzenia EMAS. Oto najważniejsze z nich:

  1. Ustawa o bateriach i akumulatorach: Środki zgromadzone przez NFOŚiGW, pochodzące ze źródeł przewidzianych ww. ustawą i pokrewnymi, przeznacza się na finansowanie działań w zakresie: wdrażania przez zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego, umożliwiających dobrowolne uczestnictwo we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów poużytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych.
  2. Ustawa o odpadach: Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
  3. Ustawa o podatku akcyzowym: Zwolnienie od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujące wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za podmiot uprawniony do stosowania zwolnienia uznane mogą być podmioty zarejestrowane w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile jednocześnie spełniają one kryterium zakładu energochłonnego.
    Podmioty gospodarcze, które wprowadziły systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe. Organy podatkowe, jako systemy, o których mowa powyżej, wskazują Europejski System Handlu Emisjami (ETS EU) oraz wspólnotowy systemem ekozarządzania i audytu (EMAS).
  4. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi: Zgodnie z jej treścią niektórzy przedsiębiorcy zostają zobowiązani do przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego EMAS, którego celem będzie sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach i fakturach. Audyty będą dotyczyć przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odzysk odpadów o masie powyżej 400 Mg oraz tych, które sprzedają odpady opakowaniowe o masie powyżej 400 Mg.

Wszystkie osoby chcące zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu Rozporządzenia EMAS, mogą wziąć udział w szkoleniu pt. „Weryfikator środowiskowy EMAS” organizowanym przez Centrum Certyfikacji Jakości. Więcej informacji na temat samego szkolenia znajdą Państwo pod adresem:

 http://ccj.wat.edu.pl/index.php?id=237

Centrum Certyfikacji Jakości, będące częścią Wojskowej Akademii Technicznej, jest jednymz krajowych weryfikatorów EMAS posiadających akredytację PCA. To właśnie CCJ dokonało weryfikacji EMAS m.in. w Ministerstwie Środowiska. Oprócz prowadzenia auditów systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z ISO 14001 oraz weryfikacji EMAS, CCJ organizuje również szkolenia w tym zakresie, współpracując przy tym z ekspertami i specjalistami uznanymi na krajowym rynku. Więcej informacji na temat szkoleń oraz samej weryfikacji EMAS znajdą Państwo pod adresami:

http://ccj.wat.edu.pl/index.php?id=363

http://ccj.wat.edu.pl/index.php?id=128

 

2018-08-01T09:23:37+00:00 17 listopada 2015|