Co łączy nową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z systemem EMAS?

EMAS NEWSZ dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888). Określono w niej:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,

2) zasady działania organizacji odzysku opakowań,

3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,

4) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.

Celem nowych przepisów było uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi tak, aby do końca 2014 r. Polska miała szansę osiągnąć wymagane unijnymi przepisami poziomy odzysku i recyklingu tych odpadów.

Na szczególną uwagę zasługuje ustęp mówiący o tym, że przedsiębiorcy zostają zobowiązani do przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego EMAS, którego celem będzie sprawdzenie wiarygodności danych zawartych
w dokumentach i fakturach. Zapisy określające ten konkretny wymóg wejdą w życie już 1 stycznia 2016 r. Wspomniane audyty będą dotyczyć przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odzysk odpadów o masie powyżej 400 Mg oraz tych, które sprzedają odpady opakowaniowe o masie powyżej 400 Mg.

Każdy przedsiębiorca, który chciałby zdobyć praktyczne informacje w dziedzinie prowadzenia zewnętrznych audytów według kryteriów EMAS może wziąć udział w szkoleniu pt. „Weryfikator środowiskowy EMAS dla branży gospodarki opakowaniowej i odpadowej” organizowanym przez Centrum Certyfikacji Jakości. Więcej informacji na temat samego szkolenia znajdą Państwo pod adresem: https://ccj.wat.edu.pl/Szkolenia/Szkolenia_otwarte/Weryfikator_srodowiskowy_EMAS_dla_branzy_gospodarki_opakowaniowej_i_odpadowej.html

Centrum Certyfikacji Jakości, będące częścią Wojskowej Akademii Technicznej, jest jednym z wcześniej wspomnianych krajowych weryfikatorów EMAS posiadających akredytację PCA. To właśnie CCJ dokonało weryfikacji EMAS m.in. w Ministerstwie Środowiska. Oprócz prowadzenia auditów systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z ISO 14001 oraz weryfikacji EMAS, CCJ organizuje również szkolenia w tym zakresie, współpracując przy tym z ekspertami i specjalistami uznanymi na krajowym rynku. Więcej informacji na temat weryfikacji oraz szkoleń EMAS znajdą Państwo pod adresem:    https://ccj.wat.edu.pl/Certyfikacja/EMAS.htmlLogotypy Centrum Certyfikacji Jakości Warszawskiej Akademii Technicznej Polskiego Centrum Akredytacji

MM_Damian 2018-07-26T11:26:35+00:00 10 czerwca 2015|