Wchodzi w życie nowa edycja normy ISO 14001:2015

W dniu 15.09.2015 r. ukazało się nowe wydanie normy ISO 14001:2015. ISO 14001 jest wciąż najpopularniejszą normą w zakresie systemów zarządzania środowiskowego. W związku z powyższym wiele organizacji związanych z tematyką ekologicznego zarządzania wykazuje duże zainteresowanie zmianami w nowej edycji normy.

Nową edycję ISO 14001 dostosowano do zunifikowanego układu przyjętego dla wszystkich norm systemowych, który obejmuje wspólną strukturę oraz terminologię. Organizacje chcące dostosować swój system do wymagań ISO 14001:2015 będą musiały przeanalizować i prawdopodobnie uzupełnić obowiązujące zasady w kwestii identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Należy przyjąć kryteria uwzględniające ryzyka i szanse a także cykl życia wyrobu, co może skutkować sprecyzowaniem większej liczby aspektów pośrednich.

Zmiany dotyczą również identyfikacji ryzyka i szans w odniesieniu do aspektów a także wymagań prawnych i innych oraz kontekstu i oczekiwań zainteresowanych stron. Należy również zwrócić uwagę, że wspomniane wcześniej ryzyka i szanse muszą być uwzględnione w trakcie planowania auditów wewnętrznych oraz wykonywania przeglądów zarządzania przez najwyższe kierownictwo. Kolejnym obszarem wymagającym weryfikacji będzie identyfikacja i dostęp do wymogów prawnych i innych wymagań mających zastosowanie oraz okresowa ocena zgodności z nimi.

W następstwie publikacji nowej normy wszystkie organizacje posiadające certyfikat na zgodność z wymaganiami ISO 14001:2004 będą zobowiązane wdrożyć wymagania nowej normy, poddać się ocenie zgodności i uzyskać pozytywny wynik auditu w ciągu 3 lat od daty publikacji nowej edycji normy, tj. do dnia 15.09.2018 r. W związku z powyższym już w tej chwili warto się zastanowić jakie zmiany czekają Państwa organizację i funkcjonujący w niej system zarządzania. W przypadku, gdy firma nie posiada jeszcze certyfikatu ISO 14001 uzasadnione może być poddanie się procesowi certyfikacji.

Jedną z wiodących na krajowym rynku jednostek certyfikujących system zarządzania środowiskowego według wymagań ISO 14001 jest Centrum Certyfikacji Jakości, będące częścią Wojskowej Akademii Technicznej. CCJ posiada akredytację PCA w zakresie certyfikacji ISO 14001 czego efektem było wydanie już kilkuset certyfikatów w tym zakresie. Certyfikaty te posiadają znak IAF MLA, potwierdzający ich uznawalność również poza granicami Polski. Oprócz prowadzenia auditów systemu zarządzania środowiskowego oraz weryfikacji EMAS, CCJ organizuje również szkolenia w tym zakresie, współpracując przy tym z doświadczonymi auditorami i rekomendowanymi specjalistami.

Więcej informacji na temat szkoleń oraz certyfikacji według wymagań nowej edycji ISO 14001 znajdą Państwo pod adresami:

https://ccj.wat.edu.pl/Szkolenia/Szkolenia_otwarte/

https://ccj.wat.edu.pl/Certyfikacja/ISO_14001.html

MM_Agnieszka 2018-08-02T09:48:15+00:00 13 października 2015|