Przestępstwa przeciwko środowisku – przykłady

W miarę postępującego rozwoju społeczeństwa i gospodarki coraz bardziej uświadamiamy sobie wpływ ludzkiej działalności na nasze otoczenie naturalne. Jednakże równocześnie ze wzrostem świadomości ekologicznej, rozwijają się także zjawiska negatywne, takie jak nieposzanowanie środowiska naturalnego. Wraz z narastającymi wyzwaniami związanymi z ochroną planety, ustawodawcy zmuszeni są dostosowywać prawo karno-środowiskowe, aby skutecznie reagować na działania szkodliwe dla ekosystemu. Poznaj, jakie są przestępstwa przeciwko środowisku, a także jak wysoka może być grzywna lub ile wynosi okres tymczasowego zatrzymania za nieprawidłowe postępowanie, które ma na celu szkodę naturze.

Przestępstwa przeciwko środowisku z art. 181-188 KK

Organizacje przestępcze, a nawet osoby prywatne często wykorzystują słabe prawo i niewystarczające egzekwowanie przepisów, aby prowadzić swoje działania. Walka z przestępstwami przeciwko środowisku wymaga globalnej współpracy, skutecznych sankcji i zaostrzenia kar dla przestępców. Ponadto edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i promocja zrównoważonego rozwoju są kluczowe dla zmniejszenia wpływu przestępczości na naszą planetę.

Wprowadzenie ścisłych regulacji, skuteczne monitorowanie oraz współpraca międzynarodowa są kluczowe dla ochrony środowiska. Tylko poprzez wspólne wysiłki społeczeństwa, rządu i organizacji międzynarodowych możemy skutecznie zwalczyć przestępczość środowiskową i chronić naszą planetę przed nieodwracalnymi szkodami. Przestępstwa, które podlegają karze grzywny lub ograniczenia wolności, na mocy Kodeksu Karnego, to:

  • Powodowanie zniszczeń w przyrodzie.
  • Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach.
  • Nieodpowiednie postępowanie z odpadami.
  • Nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym.
  • Kwalifikowane typy przestępstw.
  • Brak dbałości o urządzenia ochronne.
  • Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów, lub obiektów.
  • Działalność zagrażająca środowisku.

Ile wynosi grzywna za przestępstwa środowiskowe?

Już w pierwszych linijkach rozdziału XXII Prawa Karnego możemy przeczytać o karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet lat 8 za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu. W przypadku przestępstw powodujących zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi kara może wynieść nawet do 12 lat. Najostrzejszy wyrok, jaki może wydać sąd to 20 lat, w przypadku narażenia na ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć wielu osób na skutek naruszenia przepisów środowiskowych.

Najczęściej wymierzana kara grzywny przez polskie organy ścigania to co najmniej 1000 zł za składowanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, takich jak lasy. Umyślne przestępstwa przeciwko środowisku zagrożone są mandatem w wysokości od 10 tysięcy do nawet 10 milionów.  Wypalanie traw oraz usuwanie roślinności może wiązać się natomiast z karą do 30 000 złotych. Podmioty zbiorowe, takie jak przedsiębiorstwa, spółki i inne są zagrożone karami pieniężnymi od 10 000 do nawet 5 000 000 złotych za szkody wywołane w środowisku naturalnym.

Art. 188a Kodeksu Karnego mówi o tym, że względem sprawcy przestępstw wobec środowiska, które zostały określone w prawie karnym, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Sprawdź >> Roczne sprawozdanie o odpadach

2024-03-26T12:04:59+00:00 10 stycznia 2024|