Nowelizacja Ustawy o odpadach w drodze

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach z dnia 23 listopada 2016 r., który skierowany został przez Ministerstwo Środowiska do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Nowelizacja ustawy o odpadach (Dz. U. Dz.U. 2013 poz. 21) związana jest z koniecznością dostosowania krajowych przepisów do dyrektyw i rozporządzenia Komisji (wskazanych w uzasadnieniu projektu). Zmiany dotyczą zasadniczo definicji odpadów niebezpiecznych, zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne oraz transportu odpadów niebezpiecznych. W projekcie zaproponowane zostały istotne zmiany dotyczące dokumentów ewidencji odpadów, która ma na celu ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. W obecnym systemie nie jest wymagane, aby karta przekazania odpadu towarzyszyła przesyłce i była okazywana przez kierowcę w trakcie wykonywania transportu odpadów uprawnionym służbom. Co więcej przepisy zezwalają na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane w okresie jednego miesiąca. Projektowane zmiany wymagają posiadania takiego dokumentu przez kierowcę w trakcie wykonywania transportu, w związku z powyższym zrezygnowano ze zbiorczej karty przekazania odpadów. Nowe przepisy mają ograniczyć szarą strefę i patologiczne działania podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz je przetwarzających. Projekt zawiera również zmiany odnoszące się do odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego.

Projekt zakłada również kolejne przesunięcie obowiązku wprowadzenia Bazy Danych o Odpadach (BDO) – do 1 stycznia 2019 r., w związku z czym konieczne jest dostosowanie przepisów przejściowych w zakresie obowiązków sprawozdawczych. Proponuje się zatem przedłużenie obowiązywania obecnych przepisów z zakresu sprawozdawczości, tak aby sprawozdania za lata 2016-2018 były składane na dotychczasowych zasadach. Ewidencja odpadów uwzględniająca formularze wypełniane za pośrednictwem BDO zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2020 r, a do tego czasu należy stosować przepisy dotychczasowe.

Jak czytamy w uzasadnieniu, wejście w życie przepisów ustawy nowelizującej planuje się po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia, ponieważ przepisami niniejszej ustawy do polskiego prawa transponowane są przepisy Unii Europejskiej i wprowadzenie projektowanych zmian jest niezwykle istotne.

Do pobrania:

Projekt ustawy z dnia 23 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o odpadach

Źródła:

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, www.legislacja.rcl.gov.pl

Polska Izba Gospodarki Odpadami, www.pigo.org.pl

Project Zero Waste 2018-07-23T14:15:29+00:00 28 listopada 2016|