Co przemawia za integracją systemów zarządzania?

Jakość zarządzania współczesną organizacją jest uzależniona od umiejętności spojrzenia na organizację i procesy w niej zachodzące w sposób kompleksowy. Nowoczesne spojrzenie na zarządzanie procesami coraz częściej opiera się na stosowaniu sformalizowanych systemów zarządzania, w stosunku do których wymagania zostały określone w normach międzynarodowych oraz krajowych.

Zintegrowany system zarządzania możemy zdefiniować jako system, w którym spójnie funkcjonują co najmniej dwa podsystemy. Zwykle podstawą do jego budowy jest norma ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz najbardziej popularne ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) oraz OHSAS 18001/PN-N 18001 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). Integracja ta jest znacznie ułatwiona zbliżoną strukturą wymagań wspomnianych norm oraz wspólną filozofią, opartą na ciągłym doskonaleniu w powiązaniu z podejściem procesowym. Podstawowym celem takiej integracji jest osiągnięcie jak największej efektywności przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działania systemu.

Wśród korzyści przemawiających za integracją systemu zarządzania najczęściej wymienia się:

  • ujednolicenie dokumentacji systemowej oraz czynności związanych z jej funkcjonowaniem (m.in. jednolita forma procedur, zintegrowane audity wewnętrzne oraz okresowe itp.),
  • minimalizację ilości procedur i instrukcji,
  • redukcję nakładów czasu i środków związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu (eliminacja dublowania działań),
  • objęcie systemem zarządzania więcej niż jednej dziedziny działalności firmy, co pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu działania wynikającego ze zintegrowanych auditów i przeglądów systemu,
  • tzw. efekt synergii, czyli możliwość uzyskania korzyści większych od sumy “korzyści prostych” wynikających z “pojedynczych” systemów zarządzania poszczególnymi obszarami funkcjonowania firmy,
  • wszechstronne przygotowanie przedsiębiorstwa do sprostania wymogom konkurencyjnego rynku (zwłaszcza rynku UE).

Wobec wspomnianych korzyści nikogo już nie dziwi rosnąca liczba przedsiębiorstw mogących pochwalić się certyfikowanym zintegrowanym systemem zarządzania.

Jedną z wiodących na krajowym rynku jednostek certyfikujących systemy zarządzania jest Centrum Certyfikacji Jakości, będące częścią Wojskowej Akademii Technicznej. CCJ posiada akredytację PCA w zakresie certyfikacji ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, BS OHSAS 18001, ISO 22000 oraz ISO/IEC 27001. Certyfikaty na zgodność z ISO 9001 oraz ISO 14001 posiadają znak IAF MLA, potwierdzający ich uznawalność również poza granicami Polski. Efektem działania CCJ na rynku certyfikacji od ponad 15 lat było wydanie już setek certyfikatów w zakresie różnych systemów zarządzania. Oprócz prowadzenia auditów, CCJ organizuje również szkolenia z zakresu wspomnianych systemów, współpracując przy tym z doświadczonymi auditorami i rekomendowanymi specjalistami.

Więcej informacji na temat certyfikacji systemów zarządzania znajdą Państwo pod adresem:

https://ccj.wat.edu.pl/Certyfikacja/

Logotypy CCJ WAT EMAS PCA

MM_Damian 2018-07-26T08:11:23+00:00 10 lipca 2015|