Zero odpadów dla Europy!

mapa ze śmieci - EuropaNo i stało się! Na początku lipca bieżącego roku, Komisja Europejska wystąpiła formalnie do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o nowelizację podstawowych dyrektyw unijnych dotyczących gospodarki odpadami – tj. w sprawie odpadów, w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, w sprawie składowania odpadów, w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Istotą tej inicjatywy jest wdrożenie do polityki środowiskowej rekomendacji zawartych w komunikacie Komisji, opublikowanym pod znamiennym tytułem: Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy. Gospodarka o obiegu zamkniętym, zwana także gospodarką recyrkulacyjną, stanowi alternatywę dla tradycyjnej gospodarki linearnej opierającej się na założeniu, że produkujemy, używamy i wyrzucamy zużyte materiały po produktach. Gospodarka recyrkulacyjna nie marnuje zasobów – surowców, ale pozwala je lepiej wykorzystać. Zakłada przede wszystkim minimalizację odpadów na etapie projektowania (wydłużanie okresu użytkowania), jak i w całym cyklu „życia produktu lub usługi”. Dotyczy to minimalizacji ilości materiałów koniecznych do wytworzenia produktu lub usługi, przedłużenia okresu ich trwałości, projektowania produktów podlegających naprawie lub modernizacji, ograniczania zużycia energii na etapie produkcji i użytkowania, ograniczania użycia materiałów niebezpiecznych lub trudnych do recyklingu. W zakresie postępowania z odpadami podkreśla się konieczność motywowania do segregacji i stosowania efektywnych systemów zbiórki odpadów minimalizujących koszty recyklingu oraz ponownego wykorzystania. Mimo prawdziwie rewolucyjnych zmian, jakie zostaną wdrożone poprzez nowelizację wspomnianych dyrektyw unijnych, niezmiennym fundamentem prawodawstwa unijnego pozostanie nadal hierarchia sposobów postępowania z odpadami. Absolutny priorytet w tej hierarchii zyskają jednak zapobieganie wytwarzaniu odpadów, przygotowanie odpadów do ponownego użycia oraz recykling.

Dariusz Matlak
prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami


Cały artykuł przeczytasz w 13. numerze “Logistyki Odzysku

MM_Damian 2018-07-30T14:04:34+00:00 10 października 2014|