SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO 2024-01-29T10:13:12+00:00

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – SPRAWOZDANIE

Są sporządzane dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wraz z postępem technologicznym i wzrostem liczby urządzeń elektrycznych i elektronicznych, kwestia gospodarki tymi zasobami staje się coraz istotniejsza. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi znaczącą część odpadów, które mogą negatywnie wpływać na środowisko, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone i zutylizowane.

W celu skutecznej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wiele krajów, w tym Polska, wprowadziło obowiązek przygotowania sprawozdania dotyczącego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wymóg ten ma na celu monitorowanie ilości i rodzaju odpadów elektrycznych i elektronicznych generowanych w danym kraju, co umożliwia podejmowanie odpowiednich działań w zakresie ich recyklingu i odzysku surowców.

Sprawozdanie dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pomaga także śledzić postępy w dziedzinie zrównoważonego zarządzania tymi zasobami oraz wdrażania odpowiednich przepisów i regulacji. Ponadto takie raportowanie przyczynia się do edukacji społeczeństwa na temat problematyki elektroodpadów i roli, jaką każdy z nas może odegrać w redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Kto jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania?

Obowiązek przygotowania sprawozdania o zużytych sprzętach elektrycznych i elektronicznych spoczywa na:

 • wprowadzających sprzęt,
 • autoryzowanych przedstawicielach,
 • Organizacjach Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
 • zbierający zużyty sprzęt,
 • prowadzących zakład przetwarzania,
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzący działalność w zakresie innego niż recykling procesu odzysku.

Przedsiębiorcy muszą dokładnie monitorować ilość sprzętu wprowadzanego na rynek oraz gromadzić informacje dotyczące ilości i rodzaju sprzętu, który zostaje zutylizowany jako odpad. Na podstawie te dane przygotowują sprawozdanie o zużytych sprzętach elektrycznych i elektronicznych.

Termin składania sprawozdań

Przedsiębiorcy zobowiązani do przygotowania sprawozdań o zużytych sprzętach elektrycznych i elektronicznych muszą przestrzegać określonych terminów składania tych dokumentów. W Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia sprawozdania rocznego, które obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Termin składania sprawozdań przypada na 15 marca następnego roku.

Gdzie złożyć sprawozdanie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Aby złożyć sprawozdanie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przedsiębiorcy muszą skorzystać z odpowiedniej platformy elektronicznej. W Polsce za pośrednictwem BDO, czyli Bazy Danych o Odpadach należy złożyć wniosek do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Platforma BDO umożliwia elektroniczne składanie sprawozdań oraz monitorowanie procesu ich rozpatrywania.

Przedsiębiorcy muszą wypełnić odpowiednie formularze, podać informacje dotyczące ilości i rodzaju zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające te dane. Po złożeniu wniosku organ odpowiedzialny dokonuje jego analizy i podejmuje decyzję w sprawie raportu. Organ odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków to marszałek województwa, w którym prowadzona jest działalność.

Podstawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest w pierwszej kolejności do zarejestrowania się w rejestrze BDO oraz mieć przypisany numer rejestrowy. Robić tego nie muszą przedsiębiorcy, którzy zarejestrowani byli wcześniej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Takie firmy zostały przepisane automatycznie do BDO. Firmy, które zostały utworzone po powstaniu BDO muszą tego obowiązku dopełnić samodzielnie. Przede wszystkim muszą monitorować ilość wprowadzanego sprzętu na rynek oraz gromadzić dokładne informacje dotyczące jego rodzaju i ilości, które zostaną zutylizowane jako odpady.

Następnie, na podstawie tych danych, przedsiębiorcy są zobowiązani do przygotowania i złożenia rocznego sprawozdania o zużytych sprzętach elektrycznych i elektronicznych do KOBiZE. Ważne jest również prowadzenie ewidencji dotyczącej gospodarowania tymi odpadami, w tym informacji o ich odbiorze, przekazaniu do recyklingu czy utylizacji. Do 15 marca każdego roku kalendarzowego przedsiębiorcy zobowiązani są do składania rocznego sprawozdania w zakresie produkcji oraz zużycia sprzętu elektronicznego, który został wprowadzony do obrotu na terytorium państwa polskiego.

Raport zawierać musi ilość, masę, rodzaje i grupy sprzętu oraz informację o tym, ile sprzętu udało się zebrać, odzyskać oraz poddać recyklingowi. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek sprzęt elektroniczny, zobowiązani są również do przeprowadzania lub finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Sprzęt elektryczny i elektroniczny obejmuje szeroką gamę urządzeń, które są używane zarówno w sferze prywatnej, jak i w działalności gospodarczej. W celu skutecznego raportowania istnieje podział na kategorie sprzętu, które podlegają sprawozdawczości. W Polsce obowiązek raportowania dotyczy takich kategorii jak:

 • sprzęt telekomunikacyjny,
 • sprzęt biurowy,
 • sprzęt gospodarstwa domowego,
 • sprzęt audio-wideo,
 • oświetlenie,
 • narzędzia elektryczne,
 • zabawki elektroniczne,
 • sprzęt medyczny i laboratoryjny.

Który sprzęt nie podlega sprawozdawczości?

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegają sprawozdawczości do KOBiZE. Istnieją pewne wyłączenia, które są określone w przepisach. Przykłady sprzętu, który nie podlega obowiązkowi raportowania, to m.in.:

 • pojazdy mechaniczne,
 • wyposażenie wojskowe,
 • sprzęt lotniczy,
 • sprzęt morski,
 • sprzęt kosmiczny,
 • urządzenia medyczne, które są już objęte innymi regulacjami.

Co wchodzi w zakres oferowanej usługi?

 • sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu.
 • sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu.
 • sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
 • wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt,
 • sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej.

Koszty:

Koszt przygotowania sprawozdań uzależniony jest od zakresu i rodzaju korzystania ze środowiska oraz od ilości lokalizacji.

Więcej informacji:

Dział Doradztwa Środowiskowego

tel. (22) 27 58 814

e-mail: doradztwo@projectzerowaste.pl

*REGULAMIN korzystania z usługi

 

Podstawa prawna

Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699),

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1403),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 818),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. z 2019 r., 797),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. z 2019 r., poz. 798),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1194),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1499).

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U z 2020 r. poz. 2035) – obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.