V Międzynarodowe Forum Gospodarki odpadami SOSEXPO 2016

Zapraszamy do udziału w V Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2016 w dniach 17 i 18 lutego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO  z powodzeniem umacnia swoją pozycję w katalogu wydarzeń poświęconych gospodarowaniu odpadami. Przyczynia się do popularyzacji wiedzy, innowacyjnych rozwiązań oraz rozszerzenia współpracy środowisk zajmujących się systemem gospodarki odpadami, selektywną zbiórką, segregacją i recyklingiem odpadów.

V Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Gospodarka odpadami – wyzwania dla samorządów”
Spotkania administracji samorządowej ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami
Konferencje z udziałem przedstawicieli rządu, instytucji publicznych  i przedsiębiorców

Oferta rozwiązań technologicznych dla sektora gospodarki odpadami
Wystawa, prezentacje firm

Forum SOSEXPO 2016 to:

 • wystawa: oferta  m.in. technologii i kompleksowych rozwiązań dla gospodarki odpadami,
 • konferencje, prezentacje

W czasie Forum SOSEXPO 2016 poruszone zostaną przede wszystkim zagadnienia związane ze  stanem obecnym i perspektywami rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, w tym krajowe regulacje oraz wymogi unijne, które muszą zostać spełnione przez samorządy w tym zakresie. W czasie dyskusji omówione będą także aspekty finansowania gospodarki odpadami.

Główne tematy konferencji w roku 2016:

Bilans trzech lat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi: doświadczenia i opinie władz samorządowych i środowisk gospodarczych oraz organizacji pozarządowych

 • ocena sytuacji po trzech latach funkcjonowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
 • czy nowy model gospodarki odpadami  spełnia oczekiwania, które towarzyszyły jego wprowadzeniu ?
 • co w opinii środowisk samorządowych należałoby w nim skorygować
 • czy po zmianach wprowadzonych w styczniu 2015 r. nowy model gospodarki odpadami wciąż jeszcze wymaga znaczących korekt ? Jeśli tak, co powinno być ich przedmiotem ?
 • jak skutecznie przeciwstawiać się nielegalnemu usuwaniu odpadów i rozwiązać problem tzw. dzikich wysypisk?
 • Nowe Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami oraz plany inwestycyjne

Nowe Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami oraz plany inwestycyjne

 • czy potrzebna jest zmiana krajowej strategii gospodarowania odpadami ?
 • stan zaawansowania prac nad nowymi WPGO i planami inwestycyjnymi
 • jaka powinna być krajowa strategia gospodarki odpadami po roku 2020 ?
 • czy  nowe WPGO stworzą korzystne warunki dla Partnerstwa Publiczno-Prywatnego?
 • finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami

Jak zrealizować cele gospodarki odpadami zawarte w strategii: EUROPA 2020 ?

Jak  przygotować nasz kraj do wprowadzenia „gospodarki o obiegu zamkniętym”

 • gospodarka o obiegu zamkniętym–  jak należy rozumieć to pojęcie w  obliczu globalizacji ?
 • przyszłość gospodarki odpadami na obszarze Jednolitego Rynku UE
 • rozszerzona odpowiedzialność producenta w nowej unijnej strategii gospodarki odpadami

  Rola dialogu społecznego w procesach inwestycyjnych w gospodarce odpadami

 • rola władz samorządowych w inicjowaniu konsultacji społecznych dot. projektów inwestycyjnych w GOK
 • znaczenie dialogu społecznego, dla zapewnienia możliwości realizacji inwestycji ujętych w KPGO i w WPGO
 • rola organizacji pozarządowych jako strony w dialogu społecznym dotyczącym GOK
 • media społecznościowe jako samoistna forma dialogu z mieszkańcami

Nowoczesne technologie i innowacje w gospodarce odpadami

 • energetyczne wykorzystywanie  odpadów  – jakie perspektywy w obliczu rosnących poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych ?
 • prezentacja rozwiązań technologicznych, już eksploatowanych  w Polsce  oraz znajdujących się w fazie wdrożeniowej
 • .prezentacja rozwiązań technologicznych będących przedmiotem ofertowania

O prestiżu imprezy świadczą przyznane patronaty honorowe: Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydent m. st. Warszawy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,  Rektora Politechniki Warszawskiej, Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji finansowych i doradczych, dziennikarze.
W wydarzeniu w roku 2015 wzięło udział ponad 400 osób, byli to m.in. przedstawiciele administracji samorządowej z całej Polski, przedstawiciele administracji rządowej, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, finansowych, firm doradczych, kancelarii prawnych a także przedstawiciele mediów. W SOSEXPO 2015 wzięli także udział  przedsiębiorcy z Francji, Holandii, Japonii, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii.

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatora:

Zarząd Targów Warszawskich  S.A.

Tel.: (22) 849 60 06.

Email: sosexpo@ztw.pl

www.sosexpo.ztw.pl

2018-08-01T08:49:13+00:00 14 grudnia 2015|