Stan zbiórki bioodpadów w Polsce

Nadrzędnym celem dobrze funkcjonującego systemu gospodarki odpadami jest zmniejszenie ilości odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania. Tym samym niezwykle ważna jest selektywna zbiórka jak największej ilości frakcji odpadów nadających się do recyklingu lub odzysku. Niezmiernie istotną rolę w ograniczaniu ilości odpadów zmieszanych odgrywa strumień odpadów biodegradowalnych (rozumiany szeroko jako odpady zielone, kuchenne, inne ulegające biodegradacji, a także osady ściekowe czy odpady z sektora rolniczego, przetwórstwa żywności oraz dystrybucji).

Hanna Marlière, Envi-Pro

Źródło: Logistyka Odzysku nr 3/2015(16), str. 18-21

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)

ZAMAWIAM

2018-08-02T10:42:36+00:00 17 września 2015|