Realizacja obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez gminne jednostki organizacyjne

Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897 – zwana dalej ustawą) ustawodawca znowelizował dotychczas obowiązujące przepisy wprowadzając m.in. rozdział 3 a dotyczący gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. Na mocy art. 6c ust. 1 gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
O nowych obowiązkach gmin przeczytasz w siódmym numerze Logistyki Odzysku.

Zamawiam czasopismo

 

MM_Agnieszka 2018-08-06T13:04:10+00:00 13 maja 2013|