Podejście do pojęcia kontekstu organizacji w nowej edycji normy ISO 14001:2015

W dniu 15.09.2015 r. ukazało się nowe wydanie normy ISO 14001:2015. ISO 14001 jest wciąż najpopularniejszą normą w zakresie systemów zarządzania środowiskowego. W związku z powyższym wiele organizacji związanych z tematyką ekologicznego zarządzania wykazuje duże zainteresowanie zmianami w nowej edycji normy.

Nową edycję ISO 14001 dostosowano do zunifikowanego układu przyjętego dla wszystkich norm systemowych, który obejmuje wspólną strukturę oraz terminologię. Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy określenia kontekstu i otoczenia oraz stron zainteresowanych działalnością przedsiębiorcy.

Mówiąc o kontekście organizacji, brany jest pod uwagę zarówno kontekst wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Przy ocenie kontekstu wewnętrznego uwzględnia się takie elementy, jak:

 • strukturę organizacyjną i ład organizacyjny,
 • ustanowione polityki, cele oraz strategie,
 • zasoby i wiedzę (m.in. ludzi, kapitał, czas, procesy, systemy/technologie),
 • systemy informacyjne, przepływy informacji, procesy podejmowania decyzji (zarówno te formalne, jak i nieformalne),
 • relacje z wewnętrznymi interesariuszami, ich postrzeganie oraz wartości,
 • kulturę organizacyjną,
 • normy, wytyczne oraz modele przyjęte przez organizację,
 • formę i zakres relacji zawartych w umowach.

Z kolei ocena kontekstu zewnętrznego wymaga uwzględnienia takich czynników, jak:

 • aspekty społeczne i kulturowe,
 • uwarunkowania polityczne, prawne, regulacyjne, finansowe, technologiczne, ekonomiczne, oraz konkurencyjne środowisko;
 • kluczowe czynniki oraz trendy wpływające na cele organizacji,
 • relacje z zewnętrznymi interesariuszami, ich postrzeganie oraz wartości.

Według nowej edycji ISO 14001 od organizacji będzie wymagało się zobowiązania do działań proaktywnych, zgodnych z jej kontekstem organizacyjnym, które mają zmierzać do ochrony środowiska. Ponadto akcent związany z ciągłym doskonaleniem zostaje przesunięty z poprawy systemu zarządzania na zmniejszenie oddziaływania na środowisko.

W następstwie publikacji nowej normy wszystkie organizacje posiadające certyfikat na zgodność z wymaganiami ISO 14001:2004 będą zobowiązane wdrożyć wymagania nowej normy, poddać się ocenie zgodności i uzyskać pozytywny wynik auditu w ciągu 3 lat od daty publikacji nowej edycji normy, tj. do dnia 15.09.2018 r. W związku z powyższym już w tej chwili warto się zastanowić jakie zmiany czekają Państwa organizację i funkcjonujący w niej system zarządzania. W przypadku, gdy firma nie posiada jeszcze certyfikatu ISO 14001 uzasadnione może być poddanie się procesowi certyfikacji.

Jedną z wiodących na krajowym rynku jednostek certyfikujących system zarządzania środowiskowego według wymagań ISO 14001 jest Centrum Certyfikacji Jakości, będące częścią Wojskowej Akademii Technicznej. CCJ posiada akredytację PCA w zakresie certyfikacji ISO 14001 czego efektem było wydanie już kilkuset certyfikatów w tym zakresie. Certyfikaty te posiadają znak IAF MLA, potwierdzający ich uznawalność również poza granicami Polski. Oprócz prowadzenia auditów systemu zarządzania środowiskowego oraz weryfikacji EMAS, CCJ organizuje również szkolenia w tym zakresie, współpracując przy tym z doświadczonymi auditorami i rekomendowanymi specjalistami.

Więcej informacji na temat szkoleń oraz certyfikacji według wymagań nowej edycji ISO 14001 znajdą Państwo pod adresami:

http://ccj.wat.edu.pl/index.php?id=165
http://ccj.wat.edu.pl/index.php?id=124

MM_Agnieszka 2018-08-01T09:00:32+00:00 10 grudnia 2015|