Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy – trwają konsultacje społeczne

Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi – rozpoczęło konsultacje społeczne w sprawie projektu Nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy z dnia 31.05.2016 r.  Konsultacje trwają do dnia 21.06.2016 r.

Proponowane przez m.st. Warszawa zmiany w przygotowanym projekcie nowego Regulaminu  wprowadzają bardzo istotne zmiany m.in. w sposobie wyliczenia ilości produkowanych przez podmioty gospodarcze odpadów komunalnych, w taki sposób, iż zgodnie z brzmieniem §15 projektu Regulaminu Miasto st. Warszawa odchodzi od aktualnie obowiązujących ogólnych wytycznych dotyczących możliwości wyliczenia produkowanych odpadów komunalnych w obiektach biurowych, zakładach usługowych, obiektach gastronomicznych, obiektach hotelowych, sklepach, galeriach handlowych. W nowej wersji Regulaminu §15 przyjmuje zupełnie inny wymiar-  obligatoryjnie narzucono podmiotom gospodarczym wyliczenie minimalnych ilości powstających odpadów komunalnych według zaproponowanych (w zależności od charakteru obiektu) przeliczników. I tak np. dla obiektów biurowych, wyliczona ilość produkowanych odpadów komunalnych nie może być mniejsza niż 2 litry na m2 powierzchni użytkowej. Narzucenie nowych wytycznych dotyczących wyliczenia minimalnych ilości powstających odpadów komunalnych może prowadzić do dużego wzrostu kosztów za odbiór odpadów komunalnych i  jednocześnie może prowadzić do niepokojącego zjawiska jakim jest konieczność zadeklarowania takiej ilości odpadów komunalnych, jakiej podmiot gospodarczy nie jest w stanie wytworzyć na swoim obiekcie.

Kolejną istotną zmianą w nowym projekcie Regulaminu jest całkowite zrezygnowanie z aktualnie obowiązujących tzw. poziomów czystości asortymentowej. Aktualnie dopuszczalne jest zanieczyszczenie frakcji segregowanej odpadów komunalnych np. szkła do 20% innymi odpadami(§5, pkt. 5 obecnie obowiązującego regulaminu). W nowym projekcie m.st. Warszawa wykreśla pojęcie tzw. czystości asortymentu i umieszcza nowy  zapis, iż selektywnie zbierane frakcje odpadów komunalnych powinny być wolne od innych, zbieranych frakcji odpadów, a w przypadku zmieszania odpadów zbieranych selektywnie z odpadami zmieszanymi- odpady kwalifikuje się jako odpady zmieszane. W praktyce wprowadzenie takiego zapisu może spowodować znaczny wzrost kosztów za odpady komunalne, gdyż każde (niezamierzone) zmieszanie odpadów zbieranych selektywnie z odpadami zmieszanymi spowoduje potraktowanie ich jako odpadów zmieszanych i naliczenie wyższej opłaty za oddawane odpady komunalne.

Poniżej prezentujemy link do strony internetowej dotyczącej prowadzonych konsultacji w zakresie nowego Regulaminu wraz z formularzem do zgłaszania uwag :

http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/dla-ngo-konsultacje-projektu-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-mst-0

Poniżej link do obecnie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy wprowadzonego uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XIV/292/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/FDA8A925-282F-41EC-A5D1-4EC15FF875C4/1086315/0292_uch.pdf

Wypełniony formularz uwag należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2016 roku za pomocą:

poczty elektronicznej bgok@um.warszawa.pl,
faksu 22 443-45-02,
pod adres siedziby Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy, ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa.

Podmiot odpowiedzialny: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy

Zachęcamy Państwa do przeanalizowania zaprezentowanego  tematu i zgłaszania uwag do projektu Nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Warszawy.

MM_Agnieszka 2018-07-25T14:12:15+00:00 13 czerwca 2016|