Energia i materiały z odpadów

 

Edmund Fleck the European Suppliers of Waste to Energy Technology (ESWET) President Prezydent European Suppliers of Waste to Energy Technology (ESWET )

Edmund Fleck
Prezydent European Suppliers of Waste to Energy Technology (ESWET )

Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, ostatnie dekady przyniosły dwa gwałtownie rosnące problemy. Pierwszy to nasz styl życia napędzany konsumpcją, w efekcie którego wytwarzanych jest coraz więcej odpadów i prowadzący do problemów środowiskowych i sanitarnych. Drugi, niemniej ważny, to gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię na całym świecie i dążenie do tego, aby ta energia nie naruszała równowagi ekologicznej.

Czy można połączyć gospodarkę odpadami oraz cele zrównoważonego rozwoju? European Suppliers of Waste to Energy Technology (ESWET) uważa, że energia z odpadów (Waste to Energy – WtE) może zaoferować rozwiązanie – nie tylko tych dwóch, lecz także wielu innych problemów.

Globalna wioska

Wraz z postępującą globalizacją i urbanizacją, a także nowoczesnym stylem życia obejmującym konsumpcję, produkty są w coraz większym stopniu masowo wytwarzane i bezrefleksyjnie kupowane. Aby ułatwić eksport, import, wysyłkę, dystrybucję, magazynowanie, sprzedaż i użytkowanie, wszystkie produkty są w taki czy inny sposób pakowane – zwykle jest to kilka warstw różnych materiałów. Oznacza to, że wzrost konsumpcji zazwyczaj prowadzi do zwiększenia ilości odpadów, a wraz z nim rodzi potrzebę bardziej efektywnego nimi zarządzania.

Odpady komunalne

Spośród wszystkich kategorii odpadów, odpady komunalne – czyli worek ze śmieciami przeciętnego mieszkańca – należą do tych, z którymi najtrudniej sobie poradzić, przede wszystkim ze względu na ich złożony skład. Odpady komunalne zawierają nie tylko odpady spożywcze, szkło, papier, plastik i metal, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu, ale również wiele innych składników, które nie nadają się z różnych powodów do recyklingu.

Alternatywa dla wysypiska

Najprostszym sposobem jest zebranie wszystkich odpadów i wywiezienie ich na wysypisko. Jednak, jak wiadomo, jest to rozwiązanie mało eleganckie i mało przyjazne otoczeniu. Po pierwsze, potrzebne jest do tego odpowiednie miejsce, którego zazwyczaj brakuje na małych i gęsto zaludnionych obszarach. Po drugie, jest to szkodliwe dla środowiska, ponieważ wysypiska emitują metan (będący produktem rozkładu odpadów organicznych) oraz może zanieczyścić wody gruntowe i glebę (ze względu na potencjalny wyciek). Alternatywnie do składowania, kraje europejskie zamieniają odpady na energię, rozwijając nowoczesne technologie, najlepiej przystosowane do ich utylizacji.

A co z recyklingiem?

WtE pomaga znacząco zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska i ma największy sens, gdy jest częścią kompleksowej strategii zarządzania odpadami. Należy przestrzegać hierarchii postępowania z odpadami ustanowionej przez UE, która zaleca zróżnicowane strategie zarządzania nimi. I tak odpowiednio odpady powinny być (1) redukowane, (2) ponownie wykorzystane, (3) poddane recyklingowi, po którym następuje (4) odzysk energii oraz, w ostateczności (5) wywóz i składowanie. Oznacza to, że tylko te odpady, których nie da się uniknąć, powtórnie wykorzystać lub poddać recyklingowi, zostaną spalone i będą produkować energię, minimalizując ilość odpadów składowanych na wysypiskach.

Spalanie odpadów, czysta technologia

Podlegające rygorystycznym przepisom ochrony środowiska w UE spalarnie mają najniższe poziomy emisji. Zaawansowane technologicznie filtry i procesy oczyszczania spalin eliminują lub przechwytują zanieczyszczenia zawarte w odpadach w efektywny, trwały i niezawodny sposób. Standardy UE w tym zakresie zostały także przyjęte w wielu innych krajach, ponieważ gwarantują one najbardziej ekologiczne funkcjonowanie spalarni.

Energia odnawialna i odzyskiwanie metali

Odzyskana energia może być wykorzystywana jako zarówno energia elektryczna, jak i energia cieplna; z czego połowę należy uznać za odnawialną, gdyż jest ona wytwarzana z biogennych frakcji węgla obojętnego z odpadów. Inne frakcje użytkowe to metale, które są poddawane recyklingowi i minerały, które mogą być ponownie wykorzystane jako materiał budowlany w drogownictwie.

Perspektywa

W czasach, w których powinniśmy efektywniej korzystać z zasobów i gdzie dywersyfikacja źródeł energii oraz rozwój źródeł energii przyjaznych dla środowiska naturalnego są najważniejsze, spalarnie odpadów komunalnych oferują rozwiązanie problemu odpadów w sposób zrównoważony i odpowiadający wymaganiom przyszłości.


Logistyka Odzysku 1/2015 (14), str. 22-23


Pobierz PDF

MM_Damian 2018-07-30T08:23:22+00:00 25 lutego 2015|