Co dalej z bioodpadami? – dr Marcin Wysokiński

Bioodpdr Marcin Wysokiński Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawieady dały początek nowej grupie usług w gospodarce. Współcześni mieszkańcy, szczególnie krajów wysokorozwiniętych, zaczynają postrzegać odpady jako wartościowe zasoby, które można dalej przetwarzać, dając ludziom pracę i generując dodatkowe dochody. Bioodpady to również zasób o potencjale ekonomicznym, z rosnącym znaczeniem w biogospodarce poszczególnych państw. Takie podejście to ukłon w kierunku efektywności surowcowej i eliminacji źródeł marnotrawstwa. Możliwości rozwoju tej dziedziny gospodarki (zagospodarowanie bioodpadów) są wspomagane poprzez postęp technologiczny, który pozwala na stosowanie coraz bardziej efektywnych i skutecznych metod przetwarzania bioodpadów. Pożądany skutek to wysoki poziom odzyskania czystej biomasy będącej naturalnym nawozem gotowym do stosowania bezpośrednio pod uprawy lub czysta zielona energia powstała w biogazowniach.

Nieuniknionym wydaje się więc dalszy rozwój rynku bioodpadów, z punktu widzenia zarówno metod ich zagospodarowywania, jak i przetwarzania. W kontekście rolnictwa pojawia się problem konfliktu interesów, co do wykorzystania bioodpadów. Potrzeby energetyczne świata determinują rozwój energetyki odnawialnej, która wykorzystuje właśnie bioodpady do realizacji swoich celów. W opozycji do tego podejścia są potrzeby rolnictwa w zakresie nawożenia organicznego gleby, która pełni bezcenną rolę producenta żywności i także daje początek bioodpadom.

Wykorzystanie bioodpadów (szczególnie tych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym) np. do produkcji energii odnawialnej może być w dłuższej perspektywie destrukcyjne dla gleby, która zostanie pozbawiona materii organicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania. Należy pamiętać, że podstawową funkcją ziemi i rolnictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Przy rosnącej populacji ludzi na ziemi i zwiększających się potrzebach żywieniowych, powstaje obawa o racjonalność postępowania i instynkt samozachowawczy.

Nie podważa to jednak potrzeby zagospodarowywania bioodpadów i wręcz konieczności tych działań. Biogospodarka obejmująca produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i strumieni odpadów m.in. w bioprodukty i bioenergię wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z rosnącymi wymaganiami w zakresie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności.

2018-07-25T12:09:44+00:00 14 września 2015|