Zagadnienia finansowe i prawne nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Szkoła Główna Handlowa w WarszawieKatedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

KONFERENCJA SGH oraz FORUM DOBRYCH PRAKTYK NFOSiGW: “Zagadnienia finansowe i prawne nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ” 17 kwietnia 2013 roku, gmach C, sala nr: 1B

 

Założenia programowe:

1. Konferencję tegoroczną chcielibyśmy poświęcić problemom prawnym i ekonomicznym towarzyszącym wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku ze zmianami wprowadzonymi do znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez Sejm na początku 2012 roku. Zmiany te wywołały sporo wątpliwości pośród samorządów, które nie przyjęły w ustawowym czasie (31.12.2012) odpowiednich decyzji precyzujących wybór opłat i stawek opłat bądź planują zmiany tych decyzji.

2. Integralną częścią Konferencji jest Forum Dobrych Praktyk NFOSiGW. Program będzie oscylować wokół przesłanek wprowadzonych zmian, skutków częściowo zmienionej sytuacji prawnej dla samorządów a także mechanizmów wyboru metod opłat i kalkulacji stawek opłat.

3. Istotnym warunkiem powodzenia Konferencji będzie możliwie szybkie udostępnienie dorobku jej uczestnikom oraz wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego.

4. Przewidujemy wystąpienia:

– Przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Samorządu terytorialnego poświęcone przyczynom zmian wyboru metod opłat i stawek i doświadczeniom z wyborem metody opłat i kalkulacji stawek,

Przedsiębiorstw gospodarki odpadami komunalnymi poświęconego planowi wdrażania tych zmian oraz ich skutkom dla przedsiębiorstwa,

Przedstawicielom nauki poświęcone mechanizmowi wyboru metody opłat oraz kalkulacji stawek.

Program:

Część I

10.00-10.15:   Otwarcie Konferencji oraz Forum przez prowadzących spotkanie przedstawicieli Katedry oraz Funduszu.

10.15-11.00:   wystąpienia naukowe dotyczące wprowadzanej ustawy

Część II

11.00-13.00:   FORUM: wystąpienia zaproszonych prelegentów z kręgu specjalistów zajmujących się tematyką opłat i stawek: 4 osoby po 30 minut. (Przedstawiciel NFOŚiGW,  Edwin Górnicki, Grzegorz Maśloch, Marek Goleń, Zbigniew Grzymała)

13.00-14.00:   Dyskusja przedstawicieli samorządów

14.00-15.00:   Lunch

Część III

15.00-17.00:   Część naukowa konferencji: komunikaty prezentowane przez przedstawicieli nauki i praktyki samorządowej oraz dyskusja przedstawicieli samorządów.

 

5. Organizacja:

Konferencja bezpłatna

Czas trwania konferencji: 10.00 – 17.00

Przerwa na lunch 13.00-14.00

Bufet kawowy.

Istnieje możliwość przesyłania swoich wystąpień w formie komunikatów (do 15 minut) Komunikaty można prezentować w części III Konferencji. W okresie późniejszym można dosłać rozwinięte komunikaty w formie referatów przez uczestników Konferencji. Wszystkie wystąpienia zostaną opublikowane przez Oficynę Wydawniczą SGH. Koszt publikacji 200 zł. od osoby publikującej. 

MM_Damian 2018-08-07T13:35:16+00:00 17 sierpnia 2012|