GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 2024-05-13T19:57:12+00:00

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Termin: 12.06.2024 r., godz. 9:00-14:00

Szkolenie w formie on-line, na platformie ClickMeeting

Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Zapis elektroniczny: https://projectzerowaste.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-firm/

Zobacz: harmonogram szkolenia

Kolejne terminy szkolenia: 25.09.2024 r.

Kontakt: 519 184 376, 22 27 58 819 lub szkolenia@projectzerowaste.pl

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami i regulacjami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami. Weryfikacja aktualnie realizowanych obowiązków – ich korekta lub udoskonalenie. Sprawdzenie czy wszystkie ustawowe obowiązki są realizowane. Zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w przepisach, tak by odpowiednio wcześnie mogli wdrożyć zmiany w swojej firmie. Za cel stawiamy sobie budowanie powiązań między szkoleniem a praktyką i potrzebami uczestników szkolenia.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnej prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami oraz wątpliwościami uczestników. Szkolenie obejmuje analizę przypadków, case study, omówienie najczęstszych pytań i wątpliwości oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Korzyści

 • uporządkowanie zdobytej i posiadanej wiedzy,
 • upewnienie się o prawidłowości realizowanych obowiązków,
 • poznanie planowanych zmian w przepisach i możliwość wcześniejszego przygotowania do nich firmy,
 • możliwość omówienia i skonsultowania problemów w gospodarce odpadami wynikających z codziennej pracy.

Podczas szkolenia omówimy m.in.:

Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami

Z dniem 23.01.2016 roku straciły ważność decyzje z zakresu gospodarowania odpadami wydane na podstawie Ustawy o odpadach z 2001 roku. Aktualnymi zezwoleniami są:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

wydane na podstawie Ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach

Ponadto z dniem 23.01.2013 roku, a więc z dniem wejścia w życie Ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach, straciły ważność decyzje zatwierdzające: programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz programy gospodarki odpadami. Niewymagane jest też przedkładanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarowaniem odpadami, które nie dostosują się do wymagań Ustawy o odpadach i nie uzyskają odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa.

Warto dodać, że podmioty współpracujące z firmami niespełniającymi wymagań prawnych w zakresie decyzji dotyczących gospodarowania odpadami także popełniają wykroczenie.

Decyzje z zakresu wytwarzania i transportu odpadów
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów są ważne na okres na jaki zostały wydane.

Zezwolenia na transport odpadów są ważne do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru. Do tego czasu zezwolenia na transport odpadów są obowiązkowe i wydawane są na podstawie zapisów Ustawy o odpadach z 2001 roku.

Nowy rejestr – BDO tj. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Kolejne zmiany w tym zakresie wprowadza Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, podpisana 6 października przez Prezydenta.
Reguluje ona termin powstania Bazy i termin zapisów.

Obowiązujące wzory sprawozdań dotyczących opakowań i odpadów

Jakie rozporządzenia regulują tą kwestię, jakie dane powinno zawierać sprawozdanie, w jakim terminie należy je złożyć?

Zmiana przepisów karnych dotyczących gospodarki odpadami

Nowe ustawowe zapisy wprowadzą ustanowienie wykroczenia za brak złożenia sprawozdania w terminie. W związku z czym podmiot, który nie składa sprawozdań w terminie nie zostanie ukarany z urzędu, ale sąd będzie wymierzał karę.

Zakres szkolenia:

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące odpadów – dyrektywy, rozporządzenia UE oraz krajowe akty

Klasyfikacja odpadów (skład, charakterystyka, katalog odpadów, najczęstsze błędy w klasyfikacji)

Podstawowe wymagania wynikające z obowiązujących przepisów: właściciel odpadów, wytwórca odpadów, posiadacz odpadów – obowiązki oraz zakres odpowiedzialności

Zezwolenia, pozwolenia oraz inne decyzje w zakresie gospodarki odpadami

Sposoby gospodarowania odpadami:

 • zbieranie i transport odpadów,
 • przekazywanie odpadów przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym,
 • recykling, odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach lub poza nimi,
 • składowanie i magazynowanie odpadów.

Ewidencja, sprawozdawczość oraz kary w gospodarce odpadami

 • kto powinien prowadzić ewidencję a kto jest zwolniony z tego obowiązku,
 • omówienie nowych wzorów formularzy na potrzeby ewidencji odpadów,
 • kto podlega pod obowiązek sprawozdawczy dotyczący odpadów,
 • jak poprawnie wypełnić formularz zbiorczego zestawienia o odpadach

Szczegółowe omówienie zmian w przepisach, przepisy karne i przejściowe.

DODATKOWO DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO:

Jak wybierane są firmy do kontroli przez WIOŚ? Jak przygotować się do kontroli? Co najczęściej jest kontrolowane?

Odpowiemy także na pytania:

 • Kto może przejąć obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami? Komu można przekazać odpady?
 • Czy można zwolnić się z obowiązku gospodarowania odpadami?
 • Do kiedy i gdzie składamy zbiorcze zestawienie o odpadach?
 • Czy można prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów? Kiedy następuje zwolnienie z prowadzenia ewidencji?
 • Co należy zrobić, gdy nie złożyło się sprawozdania o odpadach? Jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania o odpadach?
 • Jakie kary grożą za niepoprawne gospodarowanie odpadami?
 • Kto sporządza kartę przekazania odpadów?

Ponadto:

 • najnowsze przepisy, ustawy, rozporządzenia, interpretacje,
 • najczęstsze błędy w sprawozdawczości i raportowaniu.

Dodatkowe atuty szkolenia:

 • Formuła online nie wymaga poświęcania czasu na dojazdy.
 • Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Tygodniowy termin konsultacji z prowadzącym, w przypadku pojawienia się pytań po szkoleniu,
 • Gadżety oraz prezenty od organizatora.

Cena

1 szkolenie – 735 zł netto

2 szkolenia – 1 320 zł netto

3 szkolenia – 1 870 zł netto

4 szkolenia – 2 350 zł netto

5 szkoleń – 2 700 zł netto

 

Zgłoszenia

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zachęcamy do wpisania swoich problemów – to niepowtarzalna okazja, by rozwiać wszelkie wątpliwości i rozwiązać problemy związane z gospodarką odpadami w Państwa firmie.

Po dotarciu do nas formularza zgłoszeniowego, otrzymają Państwo fakturę proforma, po opłaceniu której przesłana zostanie faktura VAT.

Link do szkolenia przesyłamy dzień przed szkoleniem, do godziny 14:00.

Szkolenie odbywa się na platformie ClickMeeting (niewymagane jest posiadanie aplikacji – link przekierowuje do strony internetowej).

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt e-mailowy: szkolenia@projectzerowaste,pl lub telefoniczny: 519 184 376

Więcej informacji

Tel:  519 184 376, 22 27 58 819

E-mail: szkolenia@projectzerowaste.pl