Emisja gazów cieplarnianych w kontekście aktualnych zmian w prawie ochrony środowiska

Jednym z najczęściej poruszanych tematów w kontekście ochrony środowiska jest emisja gazów cieplarnianych. W związku z powyższym w mediach o tematyce środowiskowej szeroko komentuje się fakt, że 17 lipca br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 12 czerwca o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Nowe przepisy wprowadzają do polskiego prawa europejskie rozwiązania dotyczące tego obszaru. Głównym celem regulacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorstwom objętym unijnym systemem handlu emisjami możliwości prawidłowego, czyli zgodnego z najnowszymi przepisami UE, monitorowania emisji i sprawozdawczości.

Emisja gazów

Prawo dotyczy dystrybucji uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020. W ramach krajowych środków wykonawczych przemysł uzyskał możliwość przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej (np. cementownie, hutnictwo). Dzięki temu ograniczone zostanie zjawisko tzw. ucieczki emisji, czyli zastępowania produkcji w Unii Europejskiej importem z krajów trzecich a także zjawisko przenoszenia produkcji poza obszar UE. Otrzymanie darmowych uprawnień do emisji jest istotne w zakresie ochrony konkurencyjności polskich firm i ochrony konsumentów, czyli końcowych odbiorców produktów (w tym także elektryczności).

Podpisana przez Prezydenta Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Między innymi daje podstawę prawną do dokonania dodatkowej czynności umorzenia uprawnień do emisji, w przypadku gdy wskutek szacowania emisji przez organy inspekcji wielkość emisji do rozliczenia okaże się większa niż w zweryfikowanym rocznym raporcie. Oprócz tego osoby fizyczne, których działalność nie wymaga pozwolenia, zostaną zwolnione z obowiązku wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców będzie też wprowadzenie dla podmiotów uczestniczących w systemie zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku rozliczenia emisji CO2. Uregulowany zostanie również sposób pozyskiwania uprawnień do emisji dla instalacji z ogólnounijnej rezerwy w przypadku uruchomienia nowych instalacji lub modernizacji istniejących. Nowa ustawa usprawnia procedurę ubiegania się przez podmioty o zezwolenie, wspiera starostów i marszałków ekspercką opinią o planie monitowania emisji przygotowywaną przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Wspomniana Ustawa zostanie teraz przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z dniem tym utraci moc ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695 oraz z 2013 r. poz. 1238).

Wszystkie osoby chcące zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu aktualnych wymagań prawnych w obszarze ochrony środowiska, mogą wziąć udział w szkoleniu pt. „Weryfikator środowiskowy EMAS – wymagania prawne” organizowanym przez Centrum Certyfikacji Jakości. Więcej informacji na temat samego szkolenia znajdą Państwo pod adresem:

https://ccj.wat.edu.pl/Szkolenia/Szkolenia_otwarte/Weryfikator_srodowiskowy_EMAS_%E2%80%93_wymagania_prawne.html

Centrum Certyfikacji Jakości, będące częścią Wojskowej Akademii Technicznej, jest jednym
z wcześniej wspomnianych krajowych weryfikatorów EMAS posiadających akredytację PCA. To właśnie CCJ dokonało weryfikacji EMAS m.in. w Ministerstwie Środowiska. Oprócz prowadzenia auditów systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z ISO 14001 oraz weryfikacji EMAS, CCJ organizuje również szkolenia w tym zakresie, współpracując przy tym z ekspertami i specjalistami uznanymi na krajowym rynku. Więcej informacji na temat szkoleń oraz samej weryfikacji EMAS znajdą Państwo pod adresami:

https://ccj.wat.edu.pl/Szkolenia/Szkolenia_otwarte/

https://ccj.wat.edu.pl/Certyfikacja/EMAS.html

Logotypy CCJ WAT EMAS PCA

MM_Damian 2018-07-25T15:11:49+00:00 10 sierpnia 2015|