Sprawozdanie o odpadach 2018-05-07T09:19:05+00:00

SPRAWOZDANIE O ODPADACH

Każdy posiadacz odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów. Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (np. wytwórca odpadów, prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów) jest również zobligowany do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, a następnie przekazania sprawozdania marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

KTO POWINIEN ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE O ODPADACH?

Sprawozdania zobowiązany jest składać przedsiębiorca, który:

zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, czyli wytwórcy odpadów oraz prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.
prowadzi działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
a) zbierania odpadów,
b) przetwarzania odpadów,
prowadzi działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów.

KIEDY I GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ SPRAWOZDANIE O ODPADACH?

Termin złożenia sprawozdania mija 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności należy sporządzić i złożyć sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

ZALEGŁOŚCI:

Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz, tj. od roku 2012.

KOSZTY:

Koszt przygotowania sprawozdania wynosi 290 zł netto.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

Więcej informacji:

Andrzej Milczarek, tel. 519 184 375, am@projectzerowaste.pl

REGULAMIN korzystania z usługi przygotowania zbiorczego zestawienia danych o odpadach