Regulamin Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora Project Zero Waste 2018-11-13T08:59:12+00:00

Regulamin Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora

Definicje

Klub EkoEdukatora (dalej zwany Klubem) – klub powstał i działa w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa i zrzesza czynnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach systemu edukacji, zainteresowanych edukacją ekologiczną.

Członek Klubu (dalej zwany EkoEdukatorem) – osoba posiadająca uprawnienia pedagogiczne i prowadząca zajęcia edukacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, która zarejestrowała się w Klubie.

Założyciel Klubu (dalej zwany Założycielem) – M&M Consulting Jarosław Michniewski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lubuska 72/28, 53-514 Wrocław.

Regulamin Klubu (dalej zwany Regulaminem) – niniejszy regulamin, który definiuje prawa i obowiązki EkoEdukatora, w szczególności korzyści płynące z przynależności do Klubu.

Strona Klubu – strona internetowa www.ekoedukator.pl zawierająca informacje o programie, korzyściach, akcjach specjalnych, umożliwiająca zalogowanie się do Panelu EkoEdukatora.

Forum Klubu (dalej zwane Forum) – forum dostępne po zalogowaniu się poprzez stronę Klubu, umożliwiające komunikację między EkoEdukatorami a Założycielem.

Panel EkoEdukatora – panel EkoEdukatora dostępny po zalogowaniu się w serwisie poprzez stronę Klubu, zawierający m.in. dane EkoEdukatora, zgromadzone przez niego materiały i utworzone wiadomości na Forum.

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Klubu EkoEdukatora, w szczególności prawa i obowiązki EkoEdukatora w związku z jego udziałem w Klubie oraz korzyści, które wynikają z uczestnictwa, a także obowiązki Założyciela.

 2. Działalność Klubu rozpoczyna się od dnia 01.05.2013 roku i trwa do odwołania przez Założyciela.

 3. Założyciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Klubu bez podania przyczyny.

 4. O ewentualnym zawieszeniu lub zakończeniu działalności Klubu EkoEdukatorzy zostaną poinformowani komunikatem na stronie internetowej www.ekoedukator.pl.

 

§ 2

Przystąpienie do Klubu EkoEdukatora

 1. EkoEdukatorem mogą zostać osoby fizyczne, które czynnie wykonują zawód nauczyciela (wychowawcy) w przedszkolach, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w szkołach specjalnych oraz innych placówkach systemu edukacji. Wypełniając formularz rejestracyjny osoba oświadcza, iż jest  nauczycielem czynnie wykonującym zawód.

 2. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest rejestracja na stronie Klubu oraz otrzymanie potwierdzenia, przesłanego na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

 3. Po przystąpieniu do Klubu EkoEdukatorowi aktywowany zostanie dostęp do zasobów strony Klubu oraz nadane pełne prawo do korzyści wynikających z przynależności do Klubu.

 4. Założyciel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia osoby zgłaszającej się do Klubu, bez podawania przyczyny.

 5. Rezygnacji z przynależności do Klubu dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na www.ekoedukator.pl lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: edukacja.ekologiczna@projectzerowaste.pl zatytułowanej „rezygnacja”. W treści należy podać przyczynę rezygnacji.

 

§ 3

Zadania Klubu

Do podstawowych zadań Klubu należy:

 1. wychodzenie z inicjatywą kreatywnych działań edukacyjnych i wychowawczych oraz wspieranie tego typu działań;

 2. tworzenie i promowanie twórczych rozwiązań metodyczno-dydaktycznych;

 3. dzielenie się wiedzą i własnym doświadczeniem między EkoEdukatorami i Założycielem poprzez udział w Forum na stronie Klubu oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć;

 4. doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli;

 5. pogłębianie wiedzy nauczycieli poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych;

 6. promowanie działalności Klubu poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi np. Internetu, w tym strony Klubu oraz innych mediów;

 7. informowanie o konkursach organizowanych przez Założyciela i inne podmioty;

 

§ 4

Korzyści z przynależności do Klubu

Członkostwo w Klubie umożliwia:

 1. korzystanie z bazy materiałów edukacyjnych publikowanych na stronie Klubu;

 2. otrzymywanie stosownych zaświadczeń, dyplomów poświadczających aktywność w Klubie;

 3. otrzymanie rabatów na płatne szkolenia, warsztaty i konferencje organizowane przez Założyciela;

 4. wsparcie merytoryczne i metodyczne w prowadzonych działaniach edukacyjnych;

 5. nawiązywanie współpracy z wydawnictwami, producentami pomocy dydaktycznych, m.in. w celu zapoznania się z materiałami;

 6. przekazywanie Założycielowi do publikacji wartościowych materiałów edukacyjnych –  decyzję o publikacji podejmuje Założyciel;

 7. otrzymywanie rabatów na materiały publikowane przez Założyciela, np. prenumeratę czasopisma edukacji ekologicznej MiniLO&Aniela;

 8. przyznawanie aktywnym EkoEdukatorom nagród wg uznania Założyciela.

§ 5

Dane osobowe EkoEdukatorów

 1. Założyciel przetwarza informacje pochodzące z formularzy zgłoszeniowych EkoEdukatorów na potrzeby związane z uczestnictwem w Klubie.

 2. Założyciel, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z EkoEdukatorów, przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 3. EkoEdukator wyraża zgodę na otrzymywanie od Założyciela informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz poprzez Pocztę Polską. Wyrażenie zgody jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Klubu.

 4. EkoEdukator jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Założyciela o każdej zmianie swoich danych.

 5. W przypadku, gdy EkoEdukator nie zawiadomi Założyciela o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, Założyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechania spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.

§ 6

Zakres odpowiedzialności stron

 1. Ewentualne roszczenia EkoEdukatorów wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu mogą być kierowane wyłącznie do Założyciela. Założyciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Założyciel nie ma jakiegokolwiek wpływu.

 2. Podanie przez EkoEdukatora nieprawidłowych lub fałszywych danych w celu wyłudzenia korzyści spowoduje podjęcie przez Założyciela wszelkich prawnie dostępnych środków w celu pociągnięcia EkoEdukatora do odpowiedzialności karnej oraz naprawienia poniesionej przez Założyciela szkody.

§ 7

Spotkania OKEE

 1. EkoEdukatorzy wyrażają zgodę na nagrywanie swoich wystąpień w ramach Spotkań Ogólnopolskiego Klubu EkoEdukatora odbywającego się na terenie całego kraju i wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach filmowych oraz na zdjęciach, których przedmiotem jest w szczególności reklama i promowanie działalności edukacyjnej świadczonej przez M&M Consulting Jarosław Michniewski na wszelkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w szczególności poprzez:

  1. zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie,

  2. wyświetlanie,

  3. publiczne udostępnianie,

  4. nadawanie w telewizji,

  5. publikowanie w Internecie,

  6. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy w szczególności dystrybuowanie,

  7. w prasie,

  8. wykorzystanie w filmach i innych materiałach  reklamowych.

 2. EkoEdukatorzy wyrażają ponadto zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane w szczególności z reklamą i promowaniem działalności edukacyjnej świadczonej przez M&M Consulting Jarosław Michniewski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 j.t. z późn. zm.).

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, wysłanej zgodnie z procedurą postępowania opisaną w §2 ust. 5;

  2. zaprzestanie wykonywania zawodu nauczyciela.

 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Założyciela w każdym czasie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Założyciela.

 3. Każdorazowo, w przypadku wprowadzenia zmian zgodnie z § 9 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, Założyciel powiadomi EkoEdukatora o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu na stronie Klubu.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2013 roku.