Formularz zgłoszeniowy_nowy_pracownik ECMMDM 2023-07-25T09:07:52+00:00

  Zgłaszam udział w szkoleniu: Nowy pracownik ds. środowiskowych w firmie - podstawowe obowiązki, w dniu:

  26 WRZEŚNIA 2023 r., forma stacjonarna w cenie 735 PLN netto za osobę

  Uczestnik 1*

  Imię i nazwisko
  Adres email

  Uczestnik 2

  Imię i nazwisko
  Adres email

  Uczestnik 3

  Imię i nazwisko
  Adres email

  Dane firmy

  Pełna nazwa firmy:*
  NIP*
  Adres firmy*
  Telefon kontaktowy*
  Osoba do kontaktu*
  Adres e-mail na jaki ma zostać wysłany link do szkolenia*
  Adres e-mail na jaki ma zostać wysłana faktura proforma*

  Jakie problemy chcieliby Państwo omówić w ramach szkolenia?
  1
  2
  3

  Uwagi

  * Pola wymagane

  Koszty i warunki uczestnictwa

  Koszt szkoleń obejmuje materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

  WARUNKI UCZESTNICTWA:
  Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail fakturę proforma z numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Właściwa faktura zostanie wystawiona i przesłana na wskazany adres e-mail po dokonaniu wpłaty. Tytuł przelewu: numer faktury proforma.

  Nieuregulowanie faktury proforma NIE JEST równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu. W terminie do 7 dni po terminie szkolenia Zleceniobiorca wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę. Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej.

  W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub w przypadku nieprzybycia uczestnika na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Zleceniobiorcy przysługuje opłata za szkolenie w pełnej wysokości. Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie ww. kosztów. W przypadku uregulowania faktury proforma przed terminem szkolenia:
  - rezygnacja ze szkolenia do 7 dni roboczych powoduje obciążenie firmy kosztem rezerwacji miejsca w wysokości 50% wpłaconej kwoty, - rezygnacja ze szkolenia później niż 7 dni roboczych powoduje utratę całej wpłaconej kwoty.

  Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie, że zostali Państwo zapisani na szkolenie. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku niezebrania się odpowiedniej grupy osób chętnych na szkolenie w danym terminie.

  Zleceniobiorca przy realizacji usługi przetwarza dane osobowe Zamawiającego wskazane powyżej, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany oraz rozwiązania usługi. Zamawiający wyłącznie w celu i na potrzeby realizacji usługi powierza dane osobowe osób upoważnionych do zamówienia i realizacji usługi w jego imieniu, a w szczególności: nazwisko i imię, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie tych danych uniemożliwia należyte wykonywanie usługi. Czynności przetwarzania danych osobowych udostępnionych i powierzonych przez Zamawiającego obejmują ich przechowywanie, dostęp, edycję, archiwizację, usuwanie. Przetwarzanie danych i czynności przetwarzania danych powierzonych następuje na czas realizacji usługi, a ich przechowywania na okres 6 lat od daty szkolenia.
  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia w zakresie przewidzianym prawem, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zleceniobiorca przetwarza powierzone i udostępnione mu dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji usługi, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

  Warunki_uczestnictwa (wymagane)
  Akceptuję warunki uczestnictwa

  VAT (wymagane)
  Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i zgadzam się na wystawienie faktury przez firmę Project Zero Waste Sp. z o.o. bez podpisu odbiorcy

  [honeypot honeypot-297 id:moypot]
  [recaptcha]