Usługi 2020-03-03T13:58:41+00:00

Sprawozdawczość

NASZA SPECJALNOŚĆ – TO SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

SPRAWOZDANIE O ODPADACH

Czyli zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w oparciu o Karty Przekazania Odpadu KPO (ewidencja uproszczona) oraz Karty Ewidencji Odpadu KEO…

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPAKOWAŃ

Od 17 lutego 2016 r.obowiązuje nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182)

SPRAWOZDANIE: OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Czyli wykaz zawierający informacje na temat korzystania ze środowiska wraz z wyliczeniem należnych opłat za ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej, ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi oraz za składowane odpady…

PRZYGOTOWANIE RAPORTU DO KOBIZE

Raport do KOBiZE zawiera szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja….

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Czyli sprawozdanie dotyczące przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zawiera informacje o ilościach wprowadzonego sprzętu, o osiągniętych poziomach zbierania, środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, wysokości wyliczonej opłaty produktowej oraz wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego….

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Czyli sprawozdanie dotyczące przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory. Zawiera informacje o ilościach wprowadzonych baterii i akumulatorów, o osiągniętych poziomach zbierania, środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, wysokości wyliczonej opłaty produktowej oraz wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów…

DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW DO CENTRALNEJ BAZY EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie starszych kotłów….

ZAMÓW PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA, A ZYSKASZ:

 

– pewność prawidłowego sporządzenia sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

– oszczędność czasu, który trzeba poświęcić na zapoznanie się  z przepisami wykonawczymi,

– wywiązanie się z ciążącego na firmie obowiązku sprawozdawczego w zakresie ochrony środowiska,

– brak kar i mandatów za niedopełnienie formalności.

Audyty Środowiskowe

AUDYTY ŚRODOWISKOWE TO KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY I DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO!

Szukasz optymalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska? Zleć przegląd środowiskowy swojego przedsiębiorstwa.

Możesz zredukować koszty poprzez:

 • oszczędne gospodarowanie surowcami i energią;
 • poprawną gospodarkę odpadami, nastawioną na odzysk i recykling;
 • uzyskiwanie kompensaty ze strony organizacji odzysku;
 • zredukowanie ryzyka kar związanych z niespełnieniem wymogów przedmiotowych ustaw z zakresu ochrony środowiska.

Audyty Środowiskowe idealnie sprawdzają się przy realizacji zarządzeń pokontrolnych. Audyty są również doskonałą formą szkolenia dla pracowników.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Mariusz Szabłowski
Opiekun Projektu

mariusz.szablowski@projectzerowaste.pl

(22) 27 58 814

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE AUDYTY ŚRODOWISKOWE:

Audyt Gospodarka Odpadami

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. roku poz. 21). W ramach audytu weryfikujemy potrzebę posiadania decyzji odnośnie wytwarzania odpadów oraz gospodarowania nimi. Sprawdzana jest ewidencja i klasyfikacja odpadów oraz sprawozdawczość wymagana przepisami prawa.

więcej

Audyt Opłaty Środowiskowe – EMISJA

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Weryfikacja bieżącego stanu realizacji ustawowych obowiązków ze wskazaniem sposobu uzyskania zgodności z wymaganiami prawnymi. Audyt pozwala uniknąć kosztów związanych z błędnie wyliczanymi opłatami.

więcej

Audyt Logistyka Odzysku

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem możliwości rozwoju procesów logistyki odzysku oraz wskazanie potencjału usprawnień w zakresie gospodarki odpadami na terenie zakładu. Znaczenie logistyki odzysku dla poszanowania surowców naturalnych, wykorzystywanych w ramach łańcucha logistycznego, jest kluczowe. Komisja europejska wyznacza kierunek wzrostu gospodarczego, uwzględniającego efektywne wykorzystanie zasobów, a narzędziem do realizacji tego celu jest między innymi obszar działań logistycznych, zmierzających do odzysku i recyklingu surowców wtórnych.

więcej

Audyt Produktowy

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji zobowiązań wynikających z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r, poz. 1863). Oferowana usługa pozwala zweryfikować, czy koszty związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych są zgodne z faktycznie ciążącym na firmie obowiązkiem.

więcej

Audyt Środowiskowy

Kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z mających zastosowanie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, m.in. gospodarka odpadami, system opłat produktowych (mi.in. w zakresie opakowań) oraz system opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach audytu weryfikujemy potrzebę uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji, składania informacji, raportów oraz naliczania należnych opłat.

więcej

Szkolenia

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE SZKOLEŃ:

OPŁATA PRODUKTOWA – MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI OBOWIĄZKU

8 września 2020 rok | WARSZAWA | Na szkoleniu omówione zostaną obowiązki producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia artykułów i opakowań na produkty. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozliczać opakowania zbiorcze, w które pakowane są artykuły (palety drewniane, folia stretch, taśmy, spinki), a także jak rozliczać opakowania jednostkowe (tekturowe, szklane, plastikowe, metalowe). Szkolenie uwzględnia zapisy nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r., poz. 150). Uwaga! Od tego roku obowiązuje nowy wzór sprawozdania dotyczący opakowań oraz odpadów opakowaniowych! …

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, RAPORTOWANIE DO KOBIZE I F-GAZY

9 września 2020 rok | WARSZAWA | Na szkoleniu dowiesz się m.in., jaki rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska, jak wyliczyć opłaty środowiskowe i jakie są planowane zmiany w przepisach. Wyjaśnimy również, w jaki sposób przekazuje się Wniosek do KOBiZE, jakie dokumenty należy dołączyć do Wniosku i jak długo czeka się na utworzenie konta. NOWOŚĆ Na szkoleniu omówimy także obowiązki związane z F-GAZAMI i SZWO – nowość! Czy już wiesz jak je zrealizować?…

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W GOSPODARCE ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE – PRZYGOTOWANIE DO ROZLICZENIA ROKU 2019

10 września 2020 rok | WARSZAWA | Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi i magazynowanymi w swojej firmie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz spełnić określone warunki. Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami pozwoli Państwu poznać obowiązujące ustawy dotyczące Państwa działalności oraz planowane zmiany w przepisach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących odpadów. Poznają również sposoby gospodarowania odpadami, w tym zasady zbierania i transportu odpadów, przekazywania odpadów, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, a także ich składowania i magazynowania….

Kampanie edukacyjne

Kampanie edukacyjne:

 • pomagają wprowadzić CSR* do strategii firmy,
 • umożliwiają czerpanie wymiernych korzyści finansowych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Warsztaty na temat selektywnej zbiórki odpadów

Warsztaty organizowane dla pracowników. Wysegregowane odpady będą źródłem dodatkowych przychodów dla firmy.

Szkolenie z zasad “Zielonego Biura”

Oszczędność prądu czy papieru to redukcja kosztów nieograniczająca podstawowej funkcjonalności przedsiębiorstwa

Ekologiczne programy edukacyjne

Wspierające sprzedaż poprzez zaangażowanie konsumentów w gry, zabawy oraz konkursy ekologiczne.

*CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. corporate social responsibility)

CSR to sposób zarządzania firmą uwzględniający, już na poziomie budowania strategii, poza interesami biznesowymi, także interesy społeczne, ochronę
środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Wpisuje się on w zasadę zrównoważonego rozwoju, której celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością firmy a interesem społecznym.

CSR nie wyklucza efektywności ekonomicznej. Wręcz przeciwnie.
Ma być gwarantem zwiększonego popytu na produkty lub usługi przedsiębiorcy społecznie odpowiedzialnego.

Informujemy, iż znajdujemy się w bazie doradców CSR mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Naszą rolą będzie świadczenie usług doradczych w ramach projektów mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, na realizację których udzielono wsparcia na wdrożenie CSR, o którym mowa w § 18d rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.).

Źródło: https://csr.parp.gov.pl/index/index/2269

Więcej informacji: Piotr Grodkiewicz, tel. 22 27 58 811, e-mail: piotr.grodkiewicz@projectzerowaste.pl

Wnioski

WNIOSEK O POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Podstawa prawna:

art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

Kogo dotyczy:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku wytwarzania:

1) odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg rocznie, lub
2) odpadów innych niż niebezpieczne o masie powyżej 5000 Mg rocznie

w wyniku eksploatacji instalacji.

Zawiera dane m. in. o:

 • rodzajach odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • sposobach zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • dalszym sposobie gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • miejscu i sposobie oraz rodzaju magazynowanych odpadów

WNIOSEK ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Podstawa prawna:

art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Zawiera dane m. in. o:

 • oznaczeniu prowadzącego instalację, jego adresie zamieszkania lub siedziby;
 • adresie zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czasie funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkości i rodzajach emisji;
 • opisie stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informacji, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu.

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

Zawiera dane m. in. o:

 • oznaczeniu rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Kto powinien uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emitowane są do powietrza gazy lub pyły, z wyłączeniem instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

 

Ww. rozporządzenie określa, że pozwolenie nie jest wymagane w przypadku:

 • instalacji określonych w załączniku do rozporządzenia;
 • instalacji innych niż określone w załączniku do rozporządzenia, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów), w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,
  • żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) lub wartościami odniesienia (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu),
  • instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata;
 • instalacji innych niż określone w powyższych dwóch punktach, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów), w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu) albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu).

 

Zaznacza się, że jeżeli instalacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, może ona wymagać zgłoszenia – wymaga to weryfikacji z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546).

Pełna informacja na temat wniosku.

Regulamin

Szkolenia – online

SZKOLENIA ONLINE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W RAMACH KURSÓW ONLINE OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA

SZKOLENIE 1

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, RAPORTOWANIE DO KOBiZE – kurs podstawowy

W trakcie szkolenia przekazana zostanie podstawowa wiedza na temat obowiązujących przepisów z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i raportowania do KOBiZE. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Rozwianie wątpliwości uczestników w zakresie ich obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportowania do KOBiZE.

Całe szkolenie zostało podzielone na 6 części:

Część I – Podstawa prawna

Część II – Najważniejsze pojęcia

Część III – Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Wyliczenie oraz wysokość opłat
 • Terminy składania sprawozdania i wnoszenia opłaty
 • Wzory sprawozdania
 • Opłaty podwyższone

Część IV – Prawo Ochrony Środowiska

 • Zgłaszanie instalacji niewymagającej pozwolenia
 • Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie?

Część V – Odpowiedzialność administracyjna

 • Administracyjne kary pieniężne
 • Odpowiedzialność karna

Część VI – Raportowanie do KOBiZE

 • Obowiązek sprawozdawczy do KOBiZE
 • Termin złożenia raportu
 • Co obejmuje raport?

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu pakietu dwóch wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu pakietu trzech wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu całego pakietu czterech szkoleń:

490,00 PLN netto

880,00 PLN netto

1 260,00 PLN netto

1 560,00 PLN netto

SZKOLENIE 2

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązki producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia artykułów i opakowań na produkty. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozliczać opakowania zbiorcze, w które pakowane są artykuły (palety drewniane, folia stretch, taśmy, spinki), a także jak rozliczać opakowania jednostkowe (tekturowe, szklane, plastikowe, metalowe). Szkolenie uwzględnia zapisy nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Szkolenie podzielone jest na 5 części:

Część I – Podstawy prawne

 • Założenia dyrektywy opakowaniowej
 • Założenia ustawy o gospodarce opakowaniowej

Część II – Definicje

 • Przykłady opakowań
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Środki niebezpieczne

Część III – Obowiązki wprowadzającego i rejestr BDO

 • Obowiązki wprowadzającego opakowania
 • Wprowadzający produkty w opakowaniach
 • Wpis do BDO
 • Wprowadzenie do obrotu

Część IV – Realizacja obowiązków wynikających z ustawy

 • Ewidencja opakowań
 • Odzysk oraz recykling opakowań
 • Publiczne kampanie edukacyjne

Część V – Opłaty i sprawozdania

 • Opłata produktowa
 • Opłata recyklingowa
 • Sprawozdanie roczne

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu pakietu dwóch wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu pakietu trzech wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu całego pakietu czterech szkoleń:

490,00 PLN netto

880,00 PLN netto

1 260,00 PLN netto

1 560,00 PLN netto

SZKOLENIE 3

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi i magazynowanymi w swojej firmie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz spełnić określone warunki. Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami pozwoli Państwu poznać obowiązujące ustawy dotyczące Państwa działalności oraz planowane zmiany w przepisach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących odpadów. Poznają również sposoby gospodarowania odpadami, w tym zasady zbierania i transportu odpadów, przekazywania odpadów, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, a także ich składowania i magazynowania….

Szkolenie składa się z 5 części:

CZĘŚĆ I

 • Podstawowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

CZĘŚĆ II

 • Podstawowe pojęcia – definicje stosowane w gospodarce odpadami

CZĘŚĆ III

 • Podstawowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami

CZĘŚĆ IV

 • Ewidencja odpadów

CZEŚĆ V

 • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

CZĘŚĆ VI

 • Podstawowe sankcje prawne w gospodarce odpadami

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu pakietu dwóch wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu pakietu trzech wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu całego pakietu czterech szkoleń:

490,00 PLN netto

880,00 PLN netto

1 260,00 PLN netto

1 560,00 PLN netto

SZKOLENIE 4

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI (BDO)

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu rejestru BDO. Rozwianie wątpliwości uczestników w zakresie ich obowiązków dotyczących obowiązku wpisu do rejestru. Wyjaśnienie zawiłości przepisów odnośnie m. in.: zamieszczanie numeru BDO na dokumentach, logowania do systemu oraz wpłacania opłaty rocznej. Ponadto – podstawowe informacje na temat prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w systemie BDO.

Szkolenie składa się z 8 części:

Część I – podstawowe informacje

 • Podstawy prawne i korzyści z funkcjonowania BDO
 • Moduły bazy BDO
 • Zakres rejestracji BDO

Część II – część rejestrowa

 • Możliwość wyszukiwania firm
 • Budowa części rejestrowej
 • Weryfikacja poprawności wpisu

Część III – dostęp do BDO

 • Użytkownicy w BDO i logowanie
 • Stosowanie numeru rejestrowego
 • Opłata rejestrowa i roczna

Część IV – składanie wniosków

 • Wniosek rejestracyjny
 • Wniosek aktualizacyjny oraz o wykreślenie

Część V – moduł ewidencyjny

 • Karty przekazania odpadów
 • Karty ewidencji odpadów

Część VI – moduł sprawozdawczy

 • Sprawozdawczość o produktach
 • Sprawozdawczość o odpadach

CZĘŚĆ VII – obowiązki w praktyce i sankcje

 • Codzienne problemy
 • Możliwość realizacji obowiązków – zarządzanie BDO
 • Możliwość realizacji obowiązków – sprawozdawczość

CZĘŚĆ VIII – umowa na zarządzanie rejestrem BDO

 • Przekaż swój problem profesjonalistom

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu pakietu dwóch wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu pakietu trzech wybranych szkoleń:

Opłata w przypadku zakupu całego pakietu czterech szkoleń:

490,00 PLN netto

880,00 PLN netto

1 260,00 PLN netto

1 560,00 PLN netto

Korzyści

 • zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych;
 • uporządkowanie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy;
 • kurs jest prowadzony przez audytorów środowiskowych w związku z czym omawiane zagadnienia opierają się o przykłady „z życia wzięte” najczęściej popełnianych błędów w polskich przedsiębiorstwach;
 • umiejętność budowania powiązań między szkoleniem a praktyką i potrzebami swojej firmy;
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
 • dostęp do materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji

Tel: 22 27 58 833, 690 386 267

E-mail: szkolenia@projectzerowaste.pl

Doradztwo Środowiskowe

DORADZTWO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Przepisy w zakresie ochrony środowiska ulegają częstym zmianom. Ciężko być ze wszystkim na bieżąco. Dlatego niezwykle łatwo popełnić błąd i narazić się na ryzyko kar.

Kompleksowa opieka nad Twoją firmą w zakresie ochrony środowiska obejmie między innymi:

DODATKOWE ZALETY WSPÓŁPRACY Z NAMI:

 • bieżące doradztwo w zakresie ochrony środowiska
 • animowany certyfikat zaświadczający o współpracy i objęciu obsługą z zakresu ochrony środowiska
 • negocjowanie warunków współpracy w imieniu zleceniodawcy z firmami gospodarki odpadami
 • innowacyjne formy szkoleniowe (online oraz webinaria)
 • sugerowanie rozwiązań z zakresu opakowań i sprzętu elektrycznego i baterii
 • współpraca z organizacją odzysku opakowań w zakresie odzysku i recyklingu
 • przygotowanie sprawozdania do GUS z gospodarki odpadami (G01 oraz G06) oraz o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających (OS-1)
 • udział w konferencji ekoCSR
 • nadzór nad zapisami i wymogami decyzji administracyjnych – informowanie o zbliżaniu się przekroczeń w wytworzonych odpadach

Skontaktuj się z nami:

Dział Doradztwa Środowiskowego:
Tel.: 22 27 58 814
E-mail: mariusz.szablowski@projectzerowaste.pl